Monday, January 18, 2016

Bóng ma cộng sản trong các kỳ đại hội đảng

 

Bóng ma cng sn trong các k đi hi đng

Le Nguyen (Danlambao) - Bn cht ca dân giang h t chiếng, băng đng xã hi đen, du th du thc có mu s chung là thường s dng th đon tàn đc vi nm đm bo lc loi tr đi th cnh tranh quyn lc, quyn li nhm m rng vùng hot đng, đc chiếm khu vc nào mà phe nhóm ca chúng chiếm đóng, cưỡng cướp được. Qua nét đc trưng ca thành phn cướp bóc sng ngoài vòng pháp lut giúp cho chúng ta có cơ s so sánh, đi chng thc tin đ thy mi đng cng sn - mt đng chính tr, t xưng là đng cách mng, có đy đ t cht tương đng vi các băng đng xã hi đen, dân giang h t chiếng, bn côn đ lưu manh.


Hn nhng ai có đc lch s chính tr thế gii s thy được quá trình hình thành phát trin xã hi loài người qua các thi k như thi b lc, thi quân ch và thi loài người đang sng là thi đi dân ch có nhng nét ni tri, đc trưng ca các thế lc chính tr, din biến tư duy qua các thi k như sau:

Thi b lc, thu loài người còn mông mui, đo đc chưa đnh hình, mnh được yếu thua nên nhng k mang tham vng quyn lc chính tr luôn s dng bo lc, chém giết nhau đ tranh ly quyn lãnh đo ti cao. 

Thi quân ch, trí năng loài người dù chưa phát trin lên đến đnh cao nhưng đã biết phân bit tt xu và đã có đo đc chi phi hành đng, có lut pháp cưỡng hành buc người dân phi sng theo khuôn kh ca người lãnh đo ti cao, được gi là vua ban phát. Thi k này nhng cuc thay ch đi ngôi đm đy máu, nước mt và xác người. 

Thi dân ch, là thi các đng chính tr ra đi nhm đu tranh giành ly quyn lãnh đo chính tr bng con đường hòa bình không đ máu qua các cuc ph thông đu phiếu như các nước dân ch tiên tiến đang áp dng trong sinh hot chính tr trong quc gia h

Ni dung bài viết này s không bàn đến đu tranh chính tr, sinh hot chính tr thi b lc, thi quăn ch và ngay c thi dân ch hin đi. Ni dung bài viết s ch xoay quanh đng chính tr, chính xác là đng cng sn và ch yếu tp trung bàn lun v đng cng sn Vit Nam. 

Đc lch s các nước b cung phong cng sn đi qua, không khó đ chúng ta nhn thy là các đng cng sn luôn khen đng mình, chế đ mình là dân ch vn ln hơn... nhưng chính chúng là đng chính tr phn đng, phn dân ch đi ngược trào lưu tiến hóa ca nhân loi. 

Ngay thi đim này là thi đi dân ch, lúc nhân loi đang sng trong môi trường văn minh ca thế k 21 thì đng cng sn Vit Nam vn còn mng du tn đâu đâu, vn mơ màng vào thu loài người còn sng trong thi k chính tr hoang dã. Nghĩa là trong “đu tranh chính tr cng sn không ch ra tay tàn đc vi các đi th chính tr khác ý thc h mà còn gi th đon thanh toán đng chí đ cướp ly quyn lãnh đo chính tr ti cao. 

Thanh toán đng chí đ giành quyn lãnh đo chính tr là văn hóa đc thù trong tư duy ca các lãnh t cng sn. Lênin, Stalin, Mao, Đng, H... chúng là chuyên gia ngành thanh toán đng chí, thu tóm quyn lc rt tàn bo, dã man trong thế gii loài vt cng sn. 

Ngày nay mi người đu đã rõ H Chí Minh là bn sao ca các tên đ t chng nhân loi Lênin, Satlin, Mao. V cá nhân H, có mt s tht khá bun cười, dù H đã b Staline mng là tên cng sn ngu dt rng rú nhưng trong mt bui hun luyn cán b, H đã ch vào bc hình treo trên vách vinh danh đa có ngôn ng du côn, nhc m H rng: ...Ai có th sai ch đng Staline, đng chí Mao Trch Đông không th sai được...(sic) H thtdĩ đi nh

V vic thanh toán các đi th cnh tranh, các đng phái chính tr, các lc lượng đi kháng chng ý thc h cng sn trong thi k hot đng bí mt ca Lênin, Staline,Mao, H vi lý do vì nhu cu phi đu tranh man r, rng rú đ tn ti, tm chp nhn được. Thế nhưng cái vic thanh toán đng chí, tiêu dit đng đi đng lao cng kh khi đã cướp được chính quyn, dng lên chế đ đc tài toàn tr vi chiêu trò chng phn đng, phn cách mng, tiêu dit k thù giai cp, trng tr tay sai ngoi bang đ tha mãn tham vng quyn lc cá nhân, phe nhóm dưới v bc cng c, xây dng ch nghĩa xã hi là vô đo đc, tht đáng kinh s

Đng đu danh sách thanh toán đng chí đ giành đc quyn lãnh đo cái gi là cách mng vô sn là Staline. Hn đã x dng mt v ám sát, th tiêu và ba chuyn, vu cáo đng chí phn đng, phn cách mng, cu kết vi thế lc thù đch nước ngoài âm mưu lt đ chính quyn nhân dân đ thanh toán đng chí - nhng người đng cam cng kh, vào sinh ra t t lúc hot đng trong bóng ti chưa cướp được chính quyn, có tiếng tăm như:  “Leon Trotsky Ùy viên B Chính trAlexei Rykov y viên B Chính tr, Ch tch Hi đng Nhân dân Xô Viết; Lev Kamenev y viên B Chính tr, Phó ch tch Hi đng Nhân dân Xô Viết; Grigory Zinoviev y viên B Chính trNikolai Bukharin y viên B Chính tr, Nhà lý lun Bolshevik; Mikhail Tukhachevsky Tng Tham mưu trưởng Hng quân, Nguyên soái Liên XôVasily Blyukher Nguyên soái hng quân Liên XôAlexander Yegorov Nguyên soái hng quân Liên Xô...

Gi th đon thanh toán đng chí sau Staline phi k đến là Mao Trch Đông. Dù Mao có nh tay hơn Stalin trong vic thanh toán đng chí đ cng c, thu tóm quyn lc lãnh đo đng, nhà nước cng sn Tàu và các “đng chí” nào không ngoan ngoãn, không nghe theo mnh lnh ca Mao đu: mt là b tước b các chc v như Bành Đc Hoài b trưởng quc phòng; hai là b đưa đi ci to lao đng như Đng Tiu Bình lúc gi chc tng bí thư ban bí thư trung ương; ba là giam lng cho ti chết như Lưu Thiếu K phó ch tch đng cng sn; Bn là loi tr vĩnh vin bng tai nn n máy bay như Lâm Bưu b trưởng quc phòng... 

Chuyn khá bun cười trong hàng ngũ lãnh đo đng cng sn Tàu là Đng Tiu Bình đã tng là nn nhân ca trò thanh toán đng chí nhưng đ tranh đot quyn bính chính tr, Đng cũng không ngi ngn, không áy náy ra tay thanh toán đng chí giành quyn lc ti cao ca đng cng sn Tàu. Nn nhân ca chiêu trò thanh toán đng chí trong ni b, là Đng bày trò ép H Diu Bang tng bí thư đng t chc và cũng chính Đng kết ti Triu T Dương tng bí thư kế nhim H Diu Bang khoan nhượng vi hc sinh, sinh viên trong s kiên Thiên An Môn năm 1989 nên đã b Đng giam lng cho đến chết. 

Hin nay “đc sn thanh toán đng chí ca cng sn đang din ra vi chiêu trò chng tham nhũng ca Tp Cn Bình qua khu hiu “đ h dit rui cũng ch là bn sao thanh toán đng chí đ thu tóm quyn lc, quyn li ca các lãnh t nòi cng sn ch có thng lãnh t cng sn nào tt không tham ô, h hóa... 

Có l chuyn H li dng lòng yêu nước, kêu gi lãnh t các đng phái quc gia, lãnh t tinh thn các tôn giáo, nhân sĩ trí thc được nhân dân tín nhim, hp tác vi H chng Pháp ri sau đó cho đàn em tung tin, vu cáo, kết ti Vit gian phn đng, phn quc kết án t vi hình thc ám sát, th tiêu hoc cho đi ci cách t điêu đ bc t ln x t thành phn ưu tú, tinh hoa ca dân tc Vit Nam, là l liu không che giu. 

Riêng chuyn thanh toán đng chí ca H khá kín đáo, không l liu, táo bo như Staline, Mao vì tài liu lch s do các nhà H Chí Minh hc trưng dn ch ra thì H không phi là người Vit mà là Tàu h. Thế cho nên nhng đng chí cng sn nào biết H thi hot đng cách mng bên Tàu đu b H mượn tay k thù ln ra lnh cho đàn em thanh toán không đ li du tích đ che giu nhân thân mình. Nhng đng chí b H thanh toán gm có: Lâm Đc Th đng chí thân cn cùng H bán c Phan Bi Châu cho Pháp đ lãnh thưởng; Trn Phú tng bí thư đu tiên, Lê Hng phong tng bí thư th hai; Hà Huy Tp tng bí thư th ba ca đng cng sn Vit Nam. C ba tng bí thư đng b bt, b t hình hoc b chết trong tù cùng mt kch bn là b mt đng chí phn bi, khai báo nhưng chúng không ch ra đích danh đng chí đó là ai? 

Đến cui đi tông tích Tàu ca H b l và câu chuyn Nguyn Văn Linh, Võ Văn kit tuyn phi cho hoàng đế H cy ht ging đ cho các cháu gái ngoan min nam bi l nên H đã b cp bài trùng Lê Dun, Lê Đc Th dùng làm thế mnh mc c, tranh giành, thu tóm quyn lc. 

Vic thanh toán đng chí đ tranh quyn lãnh đo đng cng sn như đến hn li lên trong mi k đi hi đng, sp xếp li thành phn nhân s lãnh đo ch cht. C th là cuc chiến đu đá din ra gia phe Lê Dun, Nguyn Chí Thanh vi nhóm Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp qua v án t chc chng đng, chng nhà nước, theo ch nghĩa xét li hin đi và làm tình báo cho nước ngoài. Đến đi hi đng ln th VII phe cách Nguyn Văn Linh, Lê Đc Anh dng chuyn, đu đá quyn lc vi băng nhóm Võ Nguyên Giáp qua v án gián đip Năm Châu-Sáu S, mt v án ba đt siêu nghiêm trng nhm loi tr Võ Nguyên Giáp và phe nhóm. 

Chuyn các tên lãnh đo đng cng sn Vit Nam k xu ln dng chuyn nói xu nhau không có gì làm l nhưng chuyn thanh toán đng chí, s dng chiêu trò h b nhau có mt giai thoi khá tr con, ai nghe qua không khi phi nhếch mép cười khì. Câu chuyn cười này xy ra vào lúc Lê Kh Phiêu b các thái thượng hoàng Anh-Mười-Kit gi trò ba chuyn bôi xu, k l đ th ti và khi Lê Kh Phiêu b loi khi chc tng bí thư thì Đ Mười nguyên tng bí thư tin nhim tuyên b không che giu: ...Nó lt tao thì tao lt nó...” 

Hin nay các lãnh đo đng cng sn Vit Nam gi trò thanh toán đng chí do H nhp cng t các đng chí cng sn quc tế vào Vit Nam đang hi gay cn. Các ng viên ngm nghía chc v tng bí thư ca k đi hi đng XII như Phm Quang Ngh, Phùng Quang Thanh dính vài chiêu do đu ca đng chí đã không còn ca vào cng tng bí thư và hin ti ch còn li cuc đua song mã ca con nga già kiên đnh Nguyn Phú Trng vi con nga không xin tái c Nguyn Tn Dũng. Mt phe được tình báo hoa nam đ đu mt phe được tình báo M h tr và nhìn xa hơn na, cuc đu đá ca Trng-Dũng, ch là cuc tranh giành nh hưởng ca hai siêu cường M-Tàu? 

Cũng có th cuc đu đá tranh giành quyn lc ca Trng-Dũng vi nhiu ngun tin theo kiu tin đn cho thy Dũng đang tht thế trong cuc chy đua tranh giành quyn lc, ch là kch bn ca phe nhóm Dũng dng lên đ d cho phe thân Tàu l din và đ trc nghim xem ai được Dũng ban phát quyn lc, quyn li, có tht s ng h đường li, chính sách thoát Trung, đi theo phương tây ca Dũng hay không? Khi đã nhn din được phe nhóm thân Tàu và biết được nhng “đng chí” hai lòng Dũng s loi b ra khi quyn lc đng, nhà nước đ tng bước thc hin tham vng quyn lc ca phe cánh và cá nhân Dũng. 

Rt có kh năng Nguyn Phú Trng là quân c trên bàn c loi tr phe thân Tàu đ thoát Trung ca phe Nguyn Tn Dũng qua li phát ngôn ca Trng có đon: 

“... Vic chn gii thiu và bu người làm Tng Bí thư ca Đng, phi là người có quan đim thái đ tht s dân ch, hành đng kiên quyết kp thi, có năng lc t chc, huy đng sc mnh toàn dân tc, tranh th được s ng h quc tế cho công cuc bo v đc lp, ch quyn, thng nht toàn vn lãnh th, bo v li ích quc gia Dân tc, mà trng tâm hin nay là gi vng ch quyn bin đo ca T quc và t chc ch đo xây dng phát trin kinh tế xã hi, đưa đt nước ngày mt giàu mnh... 

Theo như ni dung li phát ngôn ca Trng thì ai trong đám lãnh đo cng sn Vit Nam hin nay có đ điu kin, yêu cu cho chc tng bí thư hơn Nguyn Tn Dũng? Trước đó, Nguyn Phú Trng cũng xa gn nói rng phi chn lãnh đo ch cht không tham quyn c v và Nguyn Tn Dũng trong bc thư không niêm b l gi Nguyn Phú Trng nói là tôi không xin tái c, rt phù hp vi tiêu chun ca Trng đưa ra! 

Ngoài ra thi gian gn đây theo thông tin va hè và theo dư lun xã hi trên các trang mng cá nhân, các t l dân ln các báo không l rng thì là... nếu giành được ghế tng bí thư Nguyn Tn Dũng s xóa s đng cng sn, thay đi th chế, lên làm tng thng. Nếu nhn đnh trên là đúng thì di sn đc hi ca H, trong đó có chiêu trò thanh toán đng chí s được nhân dân Vit Nam chôn vùi theo tượng đng, xác sáp ca H vĩnh vin và chôn H là điu rt có th, hãy ch xem màn hai, cnh hai ca hu đi hi đng XII! 

16/1/2016 

__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Featured Post

Xa hoa trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới

---------- Forwarded message ---------- From: Quynh Tran < Date: 2017-11-12 19:12 GMT-08:00 Subject: Fw: Xa hoa trong siêu du thuyền...

Popular Posts

Popular Posts

My Link