Monday, March 7, 2016

TÀU CỘNG THÔN TÍNH BIỂN RỪNG VỚI SỰ GIÚP SỨC CỦA CSVNNGƯ DÂN LÊN ÁN CSVN LẤY BẾN ĐẬU GHE THUYỀN CỦA NGƯ DÂN BÁN CHO TÀU CỘNG

http://www.vietpressusa.com/2016/03/tinh-thanh-hoa-lay-ben-au-ghe-thuyen.html

NGƯ DÂN BIỂU TÌNH SÔI ĐỘNG

https://chantroimoimedia.com/

TÀU CỘNG THÔN TÍNH BIỂN RỪNG VỚI SỰ GIÚP SỨC CỦA CSVN


http://danlambaovn.blogspot.fr/2016/03/tap-oan-flc-thon-tinh-bien-rung-thanh.html

LẠI CHUYỆN KHINH DÂN HAY QUÝ DÂN

http://www.voatiengviet.com/content/lai-chuyen-khinh-dan-hay-quy-dan/3216629.html

BÍ MẬT HỘI NGHỊ Thành Đô 1990 CSVN & TÀU CỘNG


https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ngh%E1%BB%8B_Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4#cite_note-22


__._,_.___

Posted by: HungViet Bui 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link