Thursday, August 25, 2016

Bài thơ nầy chính xác -Bài thơ nầy chính xác -  hay quá -   Đáng lưu lại ngày sau .

H
i nh tưởng hc lch s đ biết v t tiên ni giòng. 
Ln lên mi biết là láu cá nhi s

H
i nh tưởng ráng hc thành tài đ phc v đt nước.
L
n lên mi biết thành tài ch được phc v nước khác. 

H
i nh tưởng công an bt cướp.
L
n lên mi biết công an ăn cướp. 

H
i nh tưởng c đ sao vàng là c T Quc.
L
n lên mi biết đó là c Phúc Kiến Trung Quc. 

H
i nh tưởng M-Ngu là ác.
L
n lên mi biết Cng Sn mi ác. 

H
i nh tưởng bán vàng giàu nht.
L
n lên mi biết bán nước giàu hơn. 

H
i nh tưởng đánh trn lp công ln mi được lên tướng.
L
n lên mi biết lòn cúi hèn h vi gic cũng lên tướng. 

H
i nh tưởng yêu T Quc là yêu nước. 
Ln lên mi biếyêu T Quc là phn quc. 

H
i nh tưởng Đng gii phóng min Nam đói rách.
L
n lên mi biết là cướp min Nam giàu có. 

H
i nh tưởng bác H là người Vit Nam.
L
n lên mi biết là người Trung Quc. 

H
i nh tưởng cán b là đng lo cho dân m no.
L
n lên mi biết dân là đy t lo cho cán b m no.

Hi nh tưởng yêu nước là yêu T Quc.
L
n lên mi biết yêu nước là yêu Đng.

H
i nh tưởng nhng người lưu vong là Vit gian.
L
n lên mi biết đó là khúc rut ngàn năm. 

H
i nh tưởng hi sinh xương máu đánh M là đánh cho dân tc.
L
n lên mi biết đánh cho Liên Sô và Trung Quc. 

H
i nh tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Din, H Th K là anh hùng.
L
n lên mi biết đó là sn phm tuyên truyn b láo.

H
i nh tưởng thác Bn Gic, i Nam Quan,
Đ
o Gc Ma là ca Vit Nam.
L
n lên mi biết ca Trung Quc. 

H
i nh tưởng mun thành tiên thành thánh
ph
i tu thân tích đc.
L
n lên mi biết gian manh xo trá đc ác giết vài triu người mi được thành tiên thành thánh. 

H
i nh tưởng tin cu tr thiên tai dành cho dân.
L
n lên mi biết dành cho cán b

H
i nh tưởng c vàng ca bn ngy .
L
n lên mi biết c vàng có t thi Vua Thành Thái.

H
i nh tưởng H Chí Minh, "Cách Mng" là đo đc.
L
n lên mi biết h H dâm đãng tru lc âm thm. 

H
i nh tưởng lính Quc Gia là Ngu.
L
n lên mi biết Ngy chính là Đng Cng Sn
Vi
t Nam." 

Inline image 1
__._,_.___

Posted by: "San Le D."

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link