Thursday, May 11, 2017

21 Ý thức chống bắc phương trong tiến trình cứu nước

  
        

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

Tiếng Dân Việt 22 Từ Quỳnh Lưu 1956 đến Quỳnh Lưu 2017

Tiếng Dân Việt # 22 - Hội luận giữa nhà văn Hải Triều, Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu với đề tài...


Tiếng Dân Việt # 21 Ý thức chống bắc phương trong tiến trình cứu nước

Tiếng Dân Việt # 21 - Hội luận giữa Nhà văn Hải Triều, ông Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu, đề tài "...


Tiếng Dân Việt # 20 Nên đối kháng hay đối thoại với Cộng sản Việt Nam

Chương trình hội luận Tiếng Dân Việt # 20 với Ts Mai Thanh Truyết, ông Huỳnh Quốc Bình, Nhà văn Hải Triều, ông Đ...


Tiếng Dân Việt # 18 Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể tự diễn biến thành dân c...

Chương trình do Mạng Lưới Dân Tộc - Dân Chủ - Hành Động thực hiện ngày 28-3-2017.

                                                                                                                                                                     
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link