Thursday, June 22, 2017

KHÔNG AI ĐẤU TRANH ĐÒI HỎI NHÂN QUYỀN VỚI MỘT THỂ CHẾ PHI NHÂN BẢN
Chủ đề:Chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN để Thăng hóa Xã hội & Phát triển Kinh tế:

Bài 02/I
(Bài 02 thuộc PHẦN I)

KHÔNG AI ĐẤU TRANH ĐÒI HỎI NHÂN QUYỀN
VỚI MỘT THỂ CHẾ PHI NHÂN BẢN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 15.06.2017.
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen


Inline image 1

PHẦN I
(Xin xem Bài MỞ ĐẦU cho Chủ đề đăng kèm dưới đây)

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ của đảng CSVN là việc sử dụng quyền quản trị Quốc gia để vi phạm bất công đối với tài sản chung của Quốc gia và đối với tài sản riêng của người Dân. Đâu có BẤT CÔNG, thì đó có ĐẤU TRANH ! Như vẫy hệ luận trực tiép từ Bất công vi phạm bởi đảng CSVN chính là việc Đấu tranh của Dân một nước chống lại Bất công do CSVN gây ra. Từ nhiều thập niên, những nhà trí thức trí ngủ luôn luôn đấu tranh dưới phạm trù NHÂN QUYỀN lùng bùng co dãn như dây thung để CSVN dễn lừa đảo. Trong phạm trù co dãn lùng bùng ấy, những quan điểm về Tự do, Dân chủ, quyền Lập hội, quyền Tự do Tôn giáo… được nêu ra để đấu tranh mà CSVN dễn lừa đảo, đồng thời quần chúng cũng không tha thiết cho lắm. Chính vì vậy mà cuộc đấu tranh nhiều thập niên không mang lại kết quả cụ thể. Ngày nay, từ vấn đề THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, chúng ta đấu tranh cụ thể cho NHÂN SINH chống lại Bất công cướp bóc phương tiện nuôi sống thân xác của người dân. Quần chúng tất nhiên hoàn toàn tha thiết và hiểu thấu vấn đề NHÂN SINH này vì nó liên hệ trục tiếp đến bụng đói, QUYỀN DẠ DẦY (Stomach Right) mà CSVN không thể cắt nghĩa đây là Đây là đấu tranh Chính trị mà chúng thường gán cho những ai đấu tranh cho Tự do, Dân chủ…NHÂN QUYỀN. Hãy bỏ những Phong trào đấu tranh NHÂN QUYỀN lùng bùng co dãn cũ rích để chuyển sang đấu tranh NHÂN SINH, DÂN SINH cụ thể đối với quần chúng mà CSVN không thể vu khống đây là đấu tranh Chính trị.Từ cuộc Cách Mạng Pháp 1789, Tổ chức quản trị Xã hội phải lấy cá nhân sống trong Xã hội ấy làm trọng tâm. Quyền lực quản trị đến từ Cá nhân chủ. Một Xã hội gồm nhiều Cá nhân, nên quyền lực quản trị phải đến từ đa số Cá nhân quyết định mà người ta gọi là DÂN CHỦ. Cuộc Cách Mạng đã lật đổ thứ quyền lực phong kiến đến từ sự cấu kết dòng tộc vua chúa và thần quyền. Cá nhân trong cộng đồng Xã hội có bản chất chính yếu sau đây: (1) Mọi người BẰNG NHAU (Egalité); (2) Mọi người đối sử với nhau trên tinh thần BẠN HỮU (Fraternité); và (3) Mỗi cá nhân có quyền TỰ DO (Liberté). Ba Tinh thần căn bản này phải được tôn trọng trong một Thể chế Chính trị được xây dựng gọi là theo TINH THẦN CỘNG HÒA. Bản Hiến Pháp quy định những nguyên tắc xây dựng Thể chế Chính trị Quốc gia tôn trọng và phát triển ba Tinh thần căn bản nơi mỗi Cá nhân: BẰNG NHAU (Egalité), BẠN HỮU (Fraternité) và TỰ DO (Liberté). Một nước muốn giữ lại Vua như đại diện cho Dân cũng phải xây dựng thực chất Thể chế Chính trị trên TINH THẦN CỘNG HÒA thông qua Bản Hiến Pháp do Dân quyết định. Người ta gọi đây là Thể chế Quân chủ Lập Hiến vẫn lấy ba bản chất trên đây của mỗi Cá nhân làm nền tảng.

Với Bài QUAN ĐIỂM dưới đầu đề “KHÔNG AI ĐẤU TRANH ĐÒI HỎI NHÂN QUYỀN VỚI MỘT THỂ CHẾ PHI NHÂN BẢN”, chúng tôi xin đề cập đến những khía cạnh sau đây:

=> Hai Thể chế Chính trị tại Việt Nam

=> Thể chế CSVN là phi Nhân bản

=> Ai đấu tranh đòi Nhân Quyền với CSVN là “mát dây điện”Hai Thể chế Chính trị tại Việt Nam

Từ năm 1954, Việt Nam bị chia đôi thành hai Miền lấy vĩ tuyến 17 làm lằn ranh: Miền bắc Vĩ tuyến mang Thể chế Chính trị Cộng sản dưới quyền độc tài độc đảng toàn trị mà Hiến Pháp chỉ là sản phẩm của đảng CSVN chứ không do Dân bầu chấp thuận; Miền nam Vĩ tuyến có Thể chế Chính trị Tổng thống chế trên căn bản của TINH THẦN CỘNG HÒA của Cách Mạng Pháp có Hiến Pháp được Dân chấp nhận. Lá Cờ biểu tượng của Thể chế Miền Bắc là Cờ Đỏ Sao Vàng mà Hồ Chí Minh rập đúng lá Cờ của Phúc Kiến bên Tầu. Lá Cờ biểu tượng của Thể chế Miền Nam là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, gọi là Cờ Quốc gia, đã có từ thời Vua THÀNH THÁI nhà NGUYỄN.

Thể chế Chính trị Miền Nam trải qua hai nền CỘNG HÒA (Đệ I và Đệ II Cộng Hòa) do Dân, vì Dân và cho Dân trong đó 3 Bản chất Cá nhân (1) BẰNG NHAU (Egalité), (2) BẠN HỮU (Fraternité) và (3) TỰ DO (Liberté) được Thể chế tôn trọng và nâng đỡ phát triển. Nền Giáo dục Tuổi trẻ được tổ chức miễn phí với Chương trình giáo dục khai phóng Nhân bản. Nền Kinh tế lấy Mô hình Kinh tế Tự do và Thị trường làm khuôn mẫu với Tư hữu những phương tiện sản xuất và những kết quả sản xuất. Xã Hội Miền Nam được thăng tiến hài hòa và Kinh tế phát triển mạnh sánh với các Quốc gia trong vùng mà Thủ đô Sài Gòn được các Quốc gia khác gọi là “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Thể chế Chính trị Miền Bắc là Thể chế Cộng sản rập theo khuôn mẫu của Đệ III Quốc tế Cộng sản. Đảng CSVN được tiên thiên nắm toàn quyền cai trị Quốc gia từ Lập pháp, Hành pháp đến Tư pháp. Nền Giáo dục chú tâm đến tuyên truyền, hấp thụ và thi hành Chủ thuyết Chính trị Mác-Lê. Giao tế Xã hội đặt trên dối trá xảo quyệt giữa người với người. Mô hình Kinh tế là Kinh tế Tập quyền và Chỉ huy do đảng CSVN hoàn toàn hoạch định. Người dân không có quyền Tư hữu những phương tiện sản xuất và những kết quả sản xuất. Hợp tác xã phân phối tiêu thụ thuộc quyền đảng và nhà nước do đảng chỉ định. Hậu quả là nền Kinh tế đói nghèo.

Được sự hỗ trợ toàn diện của Thế giới Cộng sản, đảng CSVN miền Bắc đã mở cuộc xâm lăng, bằng võ lực, Miền Nam dưới Chính thể VIỆT NAM CỘNG HÒA để đặt để lên đầu Dân chúng Miền Nam cái Chệ độ CSVN độc đảng toàn trị từ Miền Bắc. Từ năm 1975, đã trải qua 42 năm dưới Chế độ CSVN độc đảnbg toàn trị, Xã hội Việt Nam bị tha hóa đến thác loạn, Kinh tế thụt lùi rất xa đối với các Quốc gia trong vùng, thậm chí còn thua kém cả Lào và Cao Mên.


Thể chế CSVN là phi Nhân bản.

Đảng CSVN đã không lấy bản chất con người Cá nhân (1) BẰNG NHAU (Egalité), (2) BẠN HỮU (Fraternité) và (3) TỰ DO (Liberté) làm nền tảng để xây dựng Thể chế Chính trị điều hành Xã Hội và phát triển Đất Nước. Hiến Pháp chỉ là sản phẩm của đảng CSVN. Điều 4 của Hiến Pháp đã tiên thiên chỉ định đảng CSVN độc nhất nắm trọn quyền bính Quốc gia. Những Cá nhân bị truất hữu những phương tiện sản xuất để hoàn toàn trở thành đơn vị phục vụ cho Kinh tế mà đảng nắm quyền hoạch định. Như vậy dân chúng chỉ còn là phương tiện mà đảng sử dụng. Tiêu thụ cũng do đảng hoạch định phân phối. Con người cá nhân đã trở thành như những súc vật do đảng chỉ định làm việc và phân phối cho đồ ăn để sống.

Dưới danh xưng Đất Nước là sở hữu của nhân dân, nhưng thực chất là ở trong quyền quyết định sử dụng của đảng CSVN, điều đó có nghĩa là Đất Nước, mọi tài nguyên, đều nằm trong tay đảng CSVN quyết định.

Tóm lại, một Thể chế Chính trị mà độc đảng tự nhận quyền cai trị Quốc gia, Hiến pháp chỉ là sản phẩm của độc đảng, người Dân bị coi như phuơng tiện làm việc phục vụ đảng như những con trâu con bò không hơn không kém và tất cả tài nguyên Đất nước đều do độc đảng quyết định sử dụng phân phối, thì con người sống trong Thể chế ấy không còn Nhân phẩm một con người nữa.

Tất nhiên người ta buộc phải gọi Thể chế Chính trị ấy (CSVN) là THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ PHI NHÂN BẢN.


Ai đấu tranh đòi Nhân Quyền với CSVN là “mát dây điện”

Xin cắt nghĩa tiếng bình dân gọi “mát dây điện” nghĩa là gì ? Đó là ám chỉ người trong đầu suy luận không trúng “logique”, không khùng hẳn, nhưng ương ương dơ dở như có dòng điện óc bị mát.

Tại sao chúng tôi gọi những người hay những Phong trào đấu tranh đòi CSVN phải cải thiện Nhân Quyền là “mát dây điện” ? Tại vì việc đòi hỏi này thiếu “logique”. Nn tảng xây dựng Thể chế CSVN là phi Nhân Bản rồi, nghĩa là phế bỏ Nhân Quyền, thì làm sao đòi hỏi họ tôn trọng Nhân Quyền. Chế độ CSVN đã chà đạp Nhân Phẩm, Nhân Quyền ngay từ khởi thủy, thì làm sao cứ quỳ mọp xuống, van lậy CSVN hãy nới rộng Nhân Quyền. CSVN không có Nhân Quyền, làm sao chúng nới rộng được. Chính người CSVN không “mát dây điện” vì họ đã chà đạp Nhân Quyền, nên không thể nới rộng Nhân Quyền. Chính cái người hay cái Phong trào đòi CSVN nới rộng Nhân Quyền mới là người hay Phong trào “mát dây điện” !
Khi những người hay những Phong trào đấu tranh đòi Nhân Quyền với CSVN thì chính họ hay chính Phong trào của họ đã tuyên bối với mọi người dân VN và Thế giới rằng họ đã chấp nhận Thể chế CSVN được xây dựng đứng đắn dựa trên căn bản Nhân Quyền rồi. Bây giờ họ chỉ yêu cầu CSVN cải thiện Nhân Quyền mỗi ngày mỗi tốt hơn để đến kiện toàn kéo dài cái Cơ chế CSVN lên đầu Dân Tộc cho đến “muôn năm”. Những ai đòi Nhân Quyền là những người chấp nhận kéo dài mãi Cơ chế CSVN.

Vậy trong trường hợp nào, đấu tranh đòi hỏi Nhân Quyền mới khỏi bị coi là “mát dây điện” ?

Đó là trường hợp đới với những Thể chế Chính trị đã xây dựng Chế độ dựa trên nền tảng ba bản chất con người (1) BẰNG NHAU (Egalité), (2) BẠN HỮU (Fraternité) và (3) TỰ DO (Liberté) thuộc TINH THẦN CỘNG HÒA của Cách Mạng Pháp 1789. Khi người dân đã chấp nhận Hiến Pháp cho phép xây dựng Thể chế Chính trị Cộng Hòa rồi mà Thể chế này bị một số Lãnh đạo làm cho xuống cấp, thì người Dân có quyền chính đáng đứng lên đòi những Lãnh đạo này phải tôn trọng Nhân Quyền để kiện toàn Chế độ, để kéo dài Thể chế tốt đẹp hơn cho người Dân. Như vậy, chúng ta đòi hỏi cải thiện Nhân Quyền chỉ đối với những Thể chế Chính trị đã đặt nền tảng xây dựng Thể chế trên Nhân bản cá nhân, trên Nhân Quyền của từng người !

Cuộc Cách Mạng Pháp 1789 đã đạp đổ Thể chế Phong kiến dựa trên quyền dòng tộc cấu kết với Thần quyền và nêu cao TINH THẦN CỘNG HÒA để chỉ đạo việc xây dựng những Thể chế Chính trị tôn trọng và làm phát triển Nhân Bản cá nhân (1) BẰNG NHAU (Egalité), BẠN HỮU (Fraternité) và (3) TỰ DO (Liberté). Không ai đấu tranh đòi hỏi Thể chế Phong kiến cải thiện NHÂN QUYỀN, vì đó là "mát dây điện" ! Phải Cách Mạng đạp đổ Thể chế Phong kiến mà thôi !

Cũng vậy, không ai đi đòi hỏi cải thiện NHÂN QUYỀN đối với Cơ chế CSVN phi nhân bản vì đó là "mát dây điện"! Phải đứng lên làm CÁCH MẠNG chôn vùi hẳn cái Cơ chế CSVN phi nhân bản này đi mà thôi !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 15.06.2017
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link
                       https://www.facebook.com/viettudan /---o0o---


Bài 00:

Bài MỞ ĐẦU cho Chủ đề
CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN
ĐỂ THĂNG HÓA XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.05.2017. Cập nhật 01.06.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen


Dưới Cơ chế CSVN, Xã hội tha hóa đến thác loạn và Kinh tế tụt hậu hoàn toàn sánh với những nước trong vùng, ngay cả với Lào và Cao Mên. Chúng tôi hoàn toàn xác tín rằng phải chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN để có thể thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế Lý do của tha hóa Xã hội và tụt lùi Kinh tế chính là THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ & ĂN HỐI LỘ của mọi đảng viên đảng CSVN có quyền độc tài và đồng thời nắm giữ sinh hoạt kinh tế. Khi mà tham nhũng, lãng phí & ăn hối lộ lan tràn, thì tự đấy phát sinh gian xảo, dối trá được che đậy bằng Luật pháp độc tài làm cho Xã hội không còn tin Nhà Nước và người trong Xã hội nghi kỵ nhau. Một nền Kinh tế bị tham nhũng, lãng phí & ăn hối lộ hoành hành, thì không thể nào có phát triển, thậm chí còn đi thụt lùi.

Với Bài MỞ ĐẦU cho Chủ đề: THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ & ĂN HỐI LỘ, chúng tôi sẽ đề cập đến những điểm sau đây:

=> Nhận định của những Lãnh tụ Chính trị đã sống và điều hành Thể chế Cộng sản

=> Cái nhìn hữu lý về Cơ chế Cộng sản

=> Khai triển Chủ đề bằng những Bài tiếp theo


Nhận định của những Lãnh tụ Chính trị
đã sống và điều hành Thể chế Cộng sản

Chúng tôi xin trích dẫn ra đây những câu tuyên bố đầy kinh nghiệm và xác tín của những Lãnh đạo Chính trị được Thế giới biết đến.

1.         Đức Đạt-Lai Lạt-Ma (Dalai Lama), Lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng:

"Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sản nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời"

"Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ của toàn thể nhân loại"

2.         Cựu Tổng thống đảng Cộng sản Liên sô, ông Mikhail Gorbachev:

"Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng:"Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá!""

3.         Tổng thống Nga sô, ông Boris Yeltsin:

"CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó"

4.         Tổng thống Nga sô, ông Vladimir Putin:

"Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời CS là không có trái tim"

5.         Nữ Thủ tướng Đức quốc, bà Angela Merkel:

"CS đã làm cho người dân trở thành gian dối"

6.         Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư, ông Milovan Djilas:

"20 tuổi mà theo CS là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu"Cái nhìn hữu lý về Cơ chế Cộng sản

Phải tìm ra cái căn bệnh làm tha hóa Xã hội và thụt lùi Kinh tế , đó chính là THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Thực vậy, chính cái căn nguyên này gây ra những hậu quả sau đây:
* Gian dối, xảo trá, lừa đảo giữa các đảng viên với nhau, giữa các cấp điều hành công việc chung của nhà nước.
* Tìm bán mọi tài nguyên của quốc gia để bỏ túi riêng mỗi đảng viên
* Bán Lãnh thổ và Lãnh hải cho ngoại bang
* Ăn cướp tài sản của dân chúng
* Bán Lao động Việt Nam cho tài phiệt nước ngoài
* Bán Phụ nữ để làm nô lệ tình dục
* Các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước không những lười biếng, mà còn thụt két, thua lỗ

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ phát sinh và lan tràn từ đâu ?

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ không phải là cá nhân mà do chính Cơ chế

Nếu là cá nhân, có thể bắt tù bắt tội để làm giảm THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, nhưng nếu là Cơ chế quyền lực CSVN, thì không thể bắt Cơ chế phải tù tội. Bốn điểm sau đây cho thấy THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ được sinh ra và phát triển lan tràn từ chính Cơ chế mà đảng CSVN bất lực không thể chống lại được:

@        Điểm thứ nhất:

ĐỘC TÀI CHÍNH TRỊ NẮM TRỌN QUYỀN KINH TẾ

Khi nối liền quyền Chính trị với quyền Kinh tế, thì chủ trương này tự nó làm phát sinh THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ và làm cho nó phát triển, lan tràn khắp đảng viên của đảng. Lớn tham nhũng, lãng phí, ăn hối lộ lớn; bé tham nhũng, lãng phí, ăn hối lộ bé. Quyền lực Chính trị mà ngồi bên đống vàng Kinh tế thì thế nào cũng nhặt ít thỏi vàng bỏ vào túi riêng vì “Nhân chi sơ tính tham lam”.

@        Điểm thứ hai:

ĐỘC ĐẢNG NẮM TRỌN QUYỀN TRUYỀN THÔNG

Khi một người THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, không còn lương tâm từ chính mình nữa, thì tối thiểu dư luận người khác có thể làm mất thanh danh mình cũng có thể ngăn cản việc ăn hối lộ, tham nhũng, lãng phí. Nhưng khi đảng CSVN nắm trọn quyền truyền thông, nghĩa là khóa miệng người khác không được đàm tiếu đến những việc tồi bại, đe tiện của mình, thì THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ vô lương tâm được xổ lồng tự do hoành hành như chỗ không người.

@        Điểm thứ ba:

CHÂN MÌNH NHỮNG LẤM ĐÊ MÊ, LẠI CẦM BÓ ĐUỐC MÀ RÊ CHÂN NGƯỜI

Lớn tham nhũng lớn, bé tham nhũng bé. Thằng đảng viên nào cũng THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Chân đứa nào cũng lấm bùn đê mê, thì làm thế nào mà dám khui ra THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ của đứa khác. Trọng lú đe dọa “kỷ luật” Thăng, thì Thăng cũng đe dọa khui ra vợ của Trọng lú. Cách đây 20 Thế kỷ, người ta muốn ném đá giết chết một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Đức Giêsu không cần phải nói bênh đỡ cho người đàn bà, mà chỉ lặng thinh viết xuống đất:”Ai là người sạch tội, hãy cầm đá ném người đàn bà này!”. Thế là người ta từ từ rút lui không dám ném đá người đàn bà nữa, người già tháo lui trước, người trẻ lỉnh đi sau !

@        Điểm thứ tư:

            DIỆT THAM NHŨNG THỰC SỰ LÀ PHẢI CHÔN VÙI CHÍNH CƠ CHẾ CSVN

Cơ chế CSVN chủ trương Độc tài Chính trị nắm trọn Quyền Kinh tế, từ đó mới phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Vì vậy, muốn diệt trừ được thực sự những tệ đoan này, phải diệt hẳn đi cái Cơ chế CSVN. Nhưng chôn vùi hẳn đi cái Cơ chế này, thì những đảng viên CSVN hết chỗ ăn cướp mà sống. Thực vậy, cái Cơ chế CSVN giống như bãi PHÂN, ở đó những giòi THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ sinh ra và lớn lên nhung nhúc. Không thể chọn ra từng con giòi để giết, mà phải lấy xẻng HỐT HẲN ĐỐNG PHÂN ĐI, thì mới sạch được THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ.


Khai triển Chủ đề bằng những Bài tiếp theo

Chúng tôi sẽ tiếp tục khai triển Chủ đề THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ & ĂN HỐI LỘ bằng những Bài viết được quy tụ trong những Phần chính sau đây:

1)         PHẦN I

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ của đảng CSVN là việc sử dụng quyền quản trị Quốc gia để vi phạm bất công đối với tài sản chung của Quốc gia và đối với tài sản riêng của người Dân. Đâu có BẤT CÔNG, thì đó có ĐẤU TRANH ! Như vẫy hệ luận trực tiép từ Bất công vi phạm bởi đảng CSVN chính là việc Đấu tranh của Dân một nước chống lại Bất công do CSVN gây ra. Từ nhiều thập niên, những nhà trí thức trí ngủ luôn luôn đấu tranh dưới phạm trù NHÂN QUYỀN lùng bùng co dãn như dây thung để CSVN dễn lừa đảo. Trong phạm trù co dãn lùng bùng ấy, những quan điểm về Tự do, Dân chủ, quyền Lập hội, quyền Tự do Tôn giáo… được nêu ra để đấu tranh mà CSVN dễn lừa đảo, đồng thời quần chúng cũng không tha thiết cho lắm. Chính vì vậy mà cuộc đấu tranh nhiều thập niên không mang lại kết quả cụ thể. Ngày nay, từ vấn đề THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, chúng ta đấu tranh cụ thể cho NHÂN SINH chống lại Bất công cướp bóc phương tiện nuôi sống thân xác của người dân. Quần chúng tất nhiên hoàn toàn tha thiết và hiểu thấu vấn đề NHÂN SINH này vì nó liên hệ trục tiếp đến bụng đói, QUYỀN DẠ DẦY (Stomach Right) mà CSVN không thể cắt nghĩa đây là Đây là đấu tranh Chính trị mà chúng thường gán cho những ai đấu tranh cho Tự do, Dân chủ…NHÂN QUYỀN. Hãy bỏ những Phong trào đấu tranh NHÂN QUYỀN lùng bùng co dãn cũ rích để chuyển sang đấu tranh NHÂN SINH, DÂN SINH cụ thể đối với quần chúng mà CSVN không thể vu khống đây là đấu tranh Chính trị.

2)         PHẦN II

Viết cho những người của đảng CSVN còn muối lương tâm và chai mặt cố thủ giữ lại Cơ chế để tiếp tục ăn cắp tài sản quốc gia và ăn cướp trắng trợn tài sản của đồng bào Việt Nam. Viết cho những người làm chính trị xu thời, dưới chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp, muốn bắt tay với CSVN để chia phần ăn cướp tài sản của đất nước và của đồng bào ruột thịt. Viết cho Tuổi Trẻ phát nhất quyết dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN để mới có thể thăng tiến Xã hội và phát triển Kinh tế cho Quê Hương Việt Nam.

3)         PHẦN III

Đưa ra những Nhận định của chính những Hội thảo Nhà nước và Quốc tế xác nhận nguyên do thụt lùi Kinh tế là do THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ & ĂN HỐI LỘ. Trích dẫn ra những trường hợp phá sản của những Tập đoàn Kinh tế Quốc doanh như Dung Quất, Vinashin, Vinaline...

4)         PHẦN IV

Tham nhũng, Lãng phí & Ă Hối lộ trong những Dự án quốc gia. Sự xuống cấp nhanh chóng của những công trình xây dựng hạ tầng cơ sở cũng do tham nhũng, lãng phí & ăn hối lộ trong việc sử dụng những vật liệu kém chất lượng. Việc tham nhũng, ăn hối lộ của nhà cầm quyền đã  làm cho hàng hóa Tầu lan tràn giết Kinh tế Việt Nam tại sân nhà. Tham nhũng, Lãng phí & ăn Hối lộ đang biến Việt Nam thành bãi xả rác kỹ nghệ cho Tầu và quốc tế.

5)         PHẦN V

Hy vọng vào Ý chí của Tuổi trẻ. Việt Nam vẫn còn nguồn Nhân lực và Nguồn vốn chu kỳ tái tạo (Capital renouvellable) để phát triển Kinh tế. Điều kiện tiên quyết là phải chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN để mới có thể thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế trong một Môi trường Chính trị--Luật pháp Dân chủ phù hợp (Envỉonnement Politico-Ju ridique Démocatique Adéquat)

Bài KẾT LUẬN tổng quát cho Chủ đề

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.05.2017. Cập nhật 01.06.2017
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link
                       https://www.facebook.com/viettudan /


__._,_.___

Posted by: NGUYEN PHUC LIEN 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link