Tuesday, March 3, 2015

Thấy gì qua “nhận thức mới”??Thấy gì qua “nhận thức mới”??
Thấy gì qua “nhận thức mới” - định nghĩa mới của đảng CSVN về khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN??

Phan Châu Thành (Danlambao) - 
Đại họa 12 sẽ là cơ hội cuối cùng trang bị vũ khí ăn cướp cho các “lực lượng sản xuất” và “thành phần kinh tế mới” vô cùng đông đảo đó… Đợt này dân Việt sẽ lầm than bởi 12 xứ quân ăn cướp của đảng sau Đại họa 12… Điều đáng sợ mỉa mai là các xứ quân ăn cướp mới có vai trò quản lý và lãnh đạo nền kinh tế, không chỉ chủ đạo thôi nhé… Từ nay, các DNVVN chân chính (không phải lũ “rửa bô” cho tư bản đỏ) sẽ bị thêm bọn đảng nó vừa kinh doanh vừa chỉ đạo tất cả, bọn nhà nước nó vừa kinh doanh vừa ra luật kinh doanh, và bọn chính phủ vẫn là lực lượng chủ đạo ăn cướp ăn hiếp trong kinh tế xã hội này thì… chỉ có đi tu. Tôi PCT cũng có một DN Nhỏ chắc phải cho chết đứng (không chôn được) rồi rút lên núi tu thôi, nhưng chắc phải tự lập am mà tu vì dễ chui vào chùa quốc danh mất… Mà lập am thì phải xin phép đảng ta-ù mất 3-5 hay 10 năm chưa chắc đã được nếu không đăng ký vào dòng tu của đảng, hu hu…

*
“Nhận thức mới” của Đại họa 12

Theo TTXVN, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 12 đã nêu ra định nghĩa mới của đảng CSVN về khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là:

“Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường.

Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội.”

Chúng ta hãy lướt sơ qua định nghĩa-nhận thức mới dài dòng trên của CSVN về khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN của họ, bỏ qua những phần “nước lã” chỉ để lừa bịp dân và tự lừa bịp nhau của đảng, mà không được in nghiêng vàtô đậm, gạch chân… ở đây. Phần được in nghiêng và tô đậm, gạch chân… là cốt lõi của “nhận thức mới” và cả nhận thức “cũ” của CSVN về khái niệm “sáng tạo” này của đảng ta-ù, sẽ là những ý, nội dung chính chúng ta sẽ phân tích,

Có gì mới? Có ba cái “mớí” đại họa…

Để biết có gì mới, chúng ta hãy nhắc lại những ý cơ bản chinh và chung trong định nghĩa cũ của khái niệm này của đảng ta-ù (mà mới người mỗi lúc, mỗi nơi lại phát biểu khác chau – vì còn đang đi tìm ra nó) cho đến trước HN TƯ 10 hồi giữa tháng 1/2015, đó là:

“Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế đa thành phần gồm các lực lượng kinh tế nhà nước, kinh tế cá thể dân doanh và đầu tư nước ngoài,trong đó lực lượng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa mà lực lượng kinh tế nhà nước là đại diện

Từ hai định nghĩa trên chúng ta thấy “nhận thức mới” đã được mở rộng và nhấn mạnh như sau:

Thứ nhất, gọi tên mới, họ thêm tên Việt Nam vào sau cụm từ “định hướng XHCN” thành “định hướng XHCN Việt Nam”. Lý do? Mấy chục năm nay kinh tế Việt Nam phải theo định hướng XHCN rồi nhưng đảng ta-ù và không ai biết XHCN là gì, thì đi đâu, coi như toàn đi ‘mù”? Nay thêm chữ Việt Nam thì rõ ràng là biết đi đâu rồi nhé! Giống như: Tự do là… cái con cặc tao đây này! Hay: Tao là định hướng của tao! Thật vô cùng tiện lợi: Con cặc tao định hướng cho tao… (Tôi rất đau lòng vì một chữ Việt Nam để sai chỗ mà tôi phải viết những dòng comment này, cũng là muốn bảo về sự linh thiêng của hai từ Việt Nam mà thôi).

Ngoài ra, gọi tên VN thế để lừa bịp dân VN rằng đây (đảng ta-ù) không có mùi vị Bắc Kinh đâu nhé! Nhưng nó lại tự thò cái đuôi luôn bắt chước Tàu, theo chỉ đạo của Tàu hoàn toàn (có thể không trong vụ thêm tên Việt Nam này), vì kinh tế định hưỡng XHCN của Tàu được thêm tên “có màu sắc Trung Quốc” ấy là màu máu, sắc máu của cờ máu. Đảng ta-u còn có thể nịnh tàu và lừa dân tốt hơn bằng cách thêm đuôi “có mùi vị Việt Nam” sau “định hướng XHCN”. Mùi vị thì không đụng hàng với màu sắc, lại đối nhau với màu sắc, chứng tỏ đảng ta-ù chả kém cạnh gì quan thầy Tàu, mà nó vẫn có đặc trưng riêng là… tanh tưởi. Đó quả là một nhận thức mới uyên thâm của đảng ta-ù! Nhưng dù có gọi tên mới thế nào thì dân ta ai cũng đều biết tất cả đều đã được định hướng Tàu từ… Thành Đô rồi.

Thứ hai, gia tăng kiểm soát, họ đưa thêm hai tầng quản lý Nhà nước và lãnh đạo của Đảng vào trong và lên trên nền kinh tê thị trường định hướng XHCN Việt Nam” đó. Đến nay, nền “kinh tế thị trường định hưỡng XHCN” của Việt Nam mới chỉ phải chịu dưới “vai trò chủ đạo” của thành phần kinh tế nhà nước (làm ra dưới 30% GDP nhưng xài hết trên 70% nguồn lực Quốc gia) thôi mà đã chắt ngắc ngoải thế này (mỗi năm 1-2 trăm ngàn DNVVN chết bất đắc kỳ tử và mất xác – không được chôn…). 

Sắp tới, sau Đai Họa 12 dân Việt ta sẽ chịu một cổ ba tròng: doanh nghiệp nhà nước chủ đạo (chính phủ X), Nhà nước quản lý (Quốc hội “ăn tất tật”) và đảng ta-ù lãnh đạo (hèn với giặc ác với dân, dâng nộp nôn sông Việt cho quan thầy Tàu)… thì chẳng những nền “kinh tế thị trường” của Việt Nam “định hướng chính mình” sẽ tiêu tan mà cả dân tộc nôn song này cũng sẽ vây?!

Thứ ba, bổ sung lực lượng sản xuất và thành phần kinh tế. Trích: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam sẽ… phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế,” Thực chất ở đây là CSVN sẽ (đã) bổ sung lực lượng đàn áp kinh tế và cướp bóc kinh tê trong vỏ bọc “nhiều lực lượng sản xuất” có “nhiều hình thức sở hữu” (nhiều cảnh trôm chỉa tài sản quốc gia hợp pháp hơn) gọi là “nhiều thành phần kinh tế”… 

Nếu Mác-xồm ở bên London có đội mồ chui lên, đọc xong định nghĩa mới về nên kinh tế thị trường định hướng Việt Nam này là hoa mắt bứt râu rồi lại chui xuống mồ thôi, vì hiểu sao được! Cái nhiều thành phần kinh tế này (so với 3 thành phần thôi trước đó là nhà nước, nước ngoài, tư nhân) là để cho các lực lượng kinh tế đảng, kinh tế đoàn thể, kinh tế quân đội, kinh tế công an… lâu nay núp bóng kinh tế nhà nước của 3X để kiếm ăn, bây giờ không chịu thế nữa vì sắp hết cơ hội cướp phá đất nước, nhân dân này rồi (không biết có được 5-7 năm nữa không?!) nên phải xông ra ngay thôi, kẻo mình hại dân cho bọn 3X nó cướp hết của dân thì ngu quá… 

Đại họa 12 sẽ là cơ hội cuối cùng trang bị vũ khí ăn cướp cho các “lực lượng sản xuất” và “thành phần kinh tế mới” vô cùng đông đảo đó… Đợt này dân Việt sẽ lầm than bởi 12 xứ quân ăn cướp của đảng sau Đại họa 12… Điều đáng sợ mỉa mai là các xứ quân ăn cướp mới có vai trò quản lý và lãnh đạo nền kinh tế, không chỉchủ đạo thôi nhé… Từ nay, các DNVVN chân chính (không phải lũ “rửa bô” cho tư bản đỏ) sẽ bị thêm bọn đảng nó vừa kinh doanh vừa chỉ đạo tất cả, bọn nhà nước nó vừa kinh doanh vừa ra luật kinh doanh, và bọn chính phủ vẫn là lực lượng chủ đạo ăn cướp ăn hiếp trong kinh tế xã hội này thì… chỉ có đi tu. Tôi PCT cũng có một DN Nhỏ chắc phải cho chết đứng (không chôn được) rồi rút lên núi tu thôi, nhưng chắc phải tự lập am mà tu vì dễ chui vào chùa quốc danh mất… Mà lập am thì phải xin phép đảng ta-ù mất 3-5 hay 10 năm chưa chắc đã được nếu không đăng ký vào dòng tu của đảng, hu hu…

Triển khai “nhận thức mới” sau Đại họa 12…

Mác-xồm sẽ triển khai nhận thức mới về “kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam” bằng cách… lại chui xuống mồ (là tôi đoán vậy), còn tôi thì sẽ đi tu (lên mạng hàng ngày), nhưng đảng ta-ù thi sẽ cương quyết “đưa chỉ thị vào cuộc sống” trong 5-10 năm tới, băng nòng súng:

“Đến năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; bảo đảm tính công khai, minh bạch, tính dự báo được trong xây dựng và thực thi thể chế kinh tế, tạo điều kiện ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội”.

Tại sao tôi nói bằng nòng súng? Bởi vì, điều trên mà tôi trích ra từ dự thảo tài liệu của Đại họa 12 là bịp bợm vì vô nghĩa và ngu dốt, thì làm sao thực hiện được, Chỉ có thể thực hiện cái vô nghĩa và ngu dốt băng cách ép buộc (bằng nòng súng của quân đội và công an – nay cũng tham gia làm kinh tế định hướng), Tại sao vô nghĩa và ngu dốt? Vì làm gì có cái gọi là “các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại” mà chỉ có những qui luật và nguyên tắc cơ bản của nó mà đảng ta-ù phủ nhận và chà đạp như quyền sở hữu tư nhân và quyền kinh doanh và nhân quyền, bàn tay vô hình của thị trường, cạnh tranh bình đẳng (pháp nhân kinh tế độc lập bình đẳng)?… Làm sao có thể đồng bộ giữa thể chế chính trị cộng sản với thể chế kinh tế thị trường tự do được?... 

Chỉ có thể làm điều đó bằng nòng súng, tức là dùng súng ép dân gọi địa ngục kinh tế cộng sản là “kinh tế thị trường định hướng XHCN VN”

Một kẻ vào rừng, không có la bàn, bịt mắt, và tự định hướng bằng chính con cặc của mình, miệng hét to là tôi biết đường rồi, đó là hình ảnh chính xác của đảng ta-ù với cái gọi là “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN VN”. Tôi luôn vô cùng ngạc nhiên về sức chịu đựng của tôi và dân Việt – vì chúng ta đã và đang chịu được điều đó hơn 70 hay 40 năm qua!

Mắc lừa bọn du côn


Mắc lừa bọn du côn
Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội

Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng ngày 14-8-1945. Trong lúc tình hình Hà Nội và Bắc Bộ xáo trộn, chính phủ Trần Trọng Kim cử bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn ra Bắc, thay mặt chính phủ giải quyết tại chỗ những vấn đề khẩn cấp. Sau khi gặp các yếu nhân Hà Nội, Hoàng Xuân Hãn gởi điện về Huế, đề nghị lập một cơ cấu chính trị mới gọi là Ủy ban Giám đốc Chính trị miền Bắc (Comité directeur de la politique du Nord).

Ngày 16-8-1945, chính phủ Trần Trọng Kim đề cử thành phần Ủy ban nầy như sau: Nguyễn Xuân Chữ (chủ tịch) và bốn ủy viên là Phan Kế Toại, Trần Văn Lai, Đặng Thai Mai, Nguyễn Tường Long. Tuy nhiên, ngoài bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, bốn ủy viên kia đều vắng mặt. (Nguyễn Xuân Chữ, Hồi ký, Houston: Nxb. Văn Hóa, 1996, tr. 280.)

Lý do là vì VM đã tung cán bộ đe dọa từng người. Phan Kế Toại không xuất hiện (có thể đã theo VM, con là Phan Kế Bảo, một cán bộ VM), Trần Văn Lai bận việc ở tòa đô trưởng, Đặng Thai Mai hoàn toàn không ra mặt, Nguyễn Tường Long bị bệnh chưa làm việc được.

Ngày 17-8-1945, Tổng Hội Công Chức do chính quyền Trần Trọng Kim thành lập, tổ chức cuộc mít-tinh tại Nhà hát lớn, Hà Nội, nhằm ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Trong khi các diễn giả của Tổng Hội Công Chức đang nói chuyện ở Nhà hát lớn, thì một người nào đó (chắc chắn là cán bộ VM) ở trên lầu Nhà hát lớn quăng xuống một lá cờ đỏ sao vàng của VM. Thế là cán bộ VM chụp lấy thời cơ, biến cuộc mít-tinh của Tổng Hội Công Chức thành cuộc biểu tình tuần hành, quay qua ủng hộ mặt trận VM. (Theo lời kể của một số người ngày nay lớn tuổi, đã từng tham dự cuộc mít-tinh ngày 17-8-1945 tại Hà Nội.)

Ngày 19-8-1945, VM tiếp tục tổ chức biểu tình, chiếm Bắc bộ phủ (phủ toàn quyền Pháp cũ), cướp chính quyền Hà Nội. Việt Minh làm chủ được Hà Nội từ ngày 20-8-1945, nhưng những cuộc bạo động vẫn tiếp diễn. Bạo động bắt nguồn từ cả hai phía: Bạo động của VM tiêu diệt những phần tử đối kháng; bạo động của những đảng phái đối lập chống lại VM. Tại Hà Giang, Vĩnh Yên và Hà Đông, VM gặp sự kháng cự mạnh mẽ của các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng. (Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Sài Gòn: 1970, tr. 258.)

Ngày 21-8-1945, VM vận động các đoàn thể họp mít-tinh tại Hà Nội, lập ra một kiến nghị gồm ba điểm: 1) Yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị và giao quyền cho một chính phủ lâm thời do Mặt trận VM thành lập. 2) Yêu cầu Mặt trận VM thảo luận với các đảng phái khác để thành lập chính phủ lâm thời. 3) Yêu cầu tất cả các đảng phái, các tầng lớp dân chúng ủng hộ chính phủ lâm thời để củng cố nền độc lập quốc gia. Bản kiến nghị nầy được chuyển bằng điện tín về Huế. (Philippe Devillers, Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952, Editions Du Seuil, Paris 1952, tr. 137.) 

Về phía Nhật, tại bộ tham mưu quân đoàn 38 của Nhật đóng ở Hà Nội, người Nhật chủ trương rằng quân đội Nhật bại trận, nhưng sẽ không nhượng chỗ cho quân Đồng minh thắng trận, mà chỉ nhượng cho những ai có khả năng tiếp tục nhiệm vụ lịch sử của Nhật Bản, là giải phóng châu Á ra khỏi tay thực dân da trắng. (Philippe Devillers, sđd. tr. 136.) Vì vậy, khi Nhật Bản đầu hàng, quân đội Nhật tại Đông Dương hạ võ khí, rút lui vào các căn cứ quân sự, chờ ngày bị giải giới, để cho người Việt tự do hoạt động trước khi quân Đồng minh có mặt. 

Trong khi đó, chính phủ Trần Trọng Kim không có bộ Quốc phòng, không có lực lượng võ trang để giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chế độ. Lúc đó, các cơ quan hành chánh theo truyền thống cũ từ thời Pháp thuộc, chỉ có một số lính lệ hoặc bảo an binh giữ trật tự các cơ quan, không được trang bị đầy đủ, chỉ có tính cách hình thức hoặc lễ nghi. 

Thời gian nầy là cơ hội thuận tiện cho lực lượng VM tung hoành, không bị ai chận đứng. Đây là một trong những lý do giải thích vì sao chỉ với một lực lượng nhỏ khoảng dưới 5,000 đảng viên, (Philippe Devillers, sđd. tr. 182) mà VM cướp được chính quyền. 

Vua Bảo Đại tránh nội chiến

Sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng ngày 14-8-1945, Phạm Quỳnh cùng Trần Văn Chương, (nội các phó tổng trưởng), và Nguyễn Duy Quang, nội các đại thần, đã họp riêng với vua Bảo Đại chiều ngày 15-8-1945. Nội dung cuộc họp không được tiết lộ, nhưng cuộc họp đã bị Phạm Khắc Hòe, lúc đó thế Phạm Quỳnh làm tổng lý ngự tiền văn phòng của vua Bảo Đại, biết và bí mật báo cáo với mặt trận VM cộng sản. (Phạm Khắc Hòe, Những ngày cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1994, tt. 55-57.)

Về phía người Nhật, được tin VM nổi lên ở ngoài Bắc, viên đại sứ Nhật ở Huế là Massayuki Yokoyama đến gặp vua Bảo Đại, đề nghị vua Bảo Đại dùng lực lượng của Nhật tiêu diệt VM, vì tuy thất trận trên thế giới, quân đội Nhật ở Đông Dương vẫn còn nguyên vẹn, đủ sức can thiệp va đàn áp VM chỉ là một lực lượng nhỏ bé, thiếu trang bị so với quân đội Nhật. 

Lo sợ nội chiến xảy ra trước sự lợi dụng của ngoại bang, vua Bảo Đại từ chối đề nghị của Yokoyama. (Theo lời kể của ông Phan Văn Vỹ, nhị đẳng thị vệ thời vua Bảo Đại, người trực gác buổi tối khi Yokoyama đến gặp vua Bảo Đại. Ông cho biết chính ông đã đánh thức và báo tin cho nhà vua, để nhà vua ra tiếp khách.)

Một thông tin khác cho biết thêm rằng viên đại sứ Nhật ở Huế xác định với vua Bảo Đại rằng chỉ cần 2 giờ đồng hồ là quân đội Nhật sẽ dẹp tan cuộc nổi loạn ở Huế. (Daniel Grandclément, Bao Dai ou les derniers jours de l'empire d'Annam, Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 1997, tr. 157.)

Không phải chỉ nói với vua Bảo Đại, người Nhật còn đề nghị với thủ tướng Trần Trọng Kim. Sau đây là lời thuật của Trần Trọng Kim: “Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi: “Quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân Đồng minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự”. Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Đồng minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng “cõng rắn cắn gà nhà”. Tôi từ chối không nhận.” (Lệ Thần Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi, Sài Gòn: Nxb. Vĩnh Sơn, 1969, tr. 93.)

Ngày 18-8-1945, Trần Trọng Kim dự tính tập họp các lực lượng quốc gia, lập ra “Ủy ban cứu quốc”, đưa ra bản tuyên ngôn kêu gọi các đảng phái chính trị cùng nhau cổ võ nền thống nhất và độc lập dân tộc. (Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, California: Xuân Thu, 1990, tr. 177.) Công việc chưa tiến hành thì tình hình tiếp tục thay đổi nhanh chóng.

Vận động ngoại giao Quốc tế

Về đối ngoại, vua Bảo Đại hoàn toàn không biết Pháp đã chuẩn bị tái chiếm Đông Dương ngay từ Hội nghị Brazzaville ở Congo, được xem là thủ phủ của Pháp tại Phi Châu, từ 30-1 đến 8-2-1944. Thiếu thông tin liên lạc, nhà vua cũng không biết được quyết định trong tối hậu thư Potsdam gởi cho Nhật Bản ngày 26-7-1945. (Anh, Hoa Kỳ họp hội nghị Potsdam, ngoại ô Berlin soạn tối hậu thư, Trung Hoa gởi điện văn đồng ý.) Theo tối hậu thư nầy, sau khi Nhật đầu hàng, ở Đông Dương, Trung Hoa (Quốc Dân Đảng) sẽ giải giới quân Nhật ở phía bắc vĩ tuyến 16 và Anh sẽ giải giới quân Nhật ở nam vĩ tuyến 16. 

Vua Bảo Đại gởi công hàm ngày 18-8-1945 kêu gọi sự ủng hộ của các cường quốc trên thế giới là Hoa Kỳ, Trung Hoa (lúc đó do Quốc Dân Đảng lãnh đạo), Anh Quốc, nhất là kêu gọi Pháp trao trả độc lập lại cho Việt Nam, đừng tái lập nền cai trị Pháp dưới bất cứ một hình thức nào. 

Các bản công hàm nầy bằng tiếng Pháp được các đài phát thanh Nhật ở Sài Gòn, Hà Nội và Tokyo công bố rộng rãi. De Gaulle im lặng vì De Gaulle muốn tái chiếm Đông Dương. Chủ trương thực dân của De Gaulle thể hiện rõ trong tuyên bố Brazzaville (Phi Châu) ngày 8-2-1944, cũng như trong tuyên bố ngày 24-3-1945, quyết định tái lập Liên bang Đông Dương.

Các nước Đồng minh cũng hoàn toàn im lặng. (Bảo Đại, sđd, tt. 177-179; và David G. Marr, Vietnam 1945, The Quest for Power, University of California Press, 1995, tr. 361.) Lý do sự im lặng của các nước Tây phương bắt nguồn từ sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ về Đông Dương sau khi tổng thống Hoa Kỳ là Franklin Roosevelt từ trần ngày 12-4-1945 (trong nhiệm kỳ). Phó tổng thống Harry Truman lên thay, và thay luôn chính sách của Hoa Kỳ về Đông Dương. 

Truman chủ trương tôn trọng chủ quyền Pháp ở Đông Dương, để Pháp ủng hộ Hoa Kỳ tại châu Âu. Lúc đó Hoa Kỳ muốn đoàn kết các nước Tây Âu chống lại sự bành trướng của Liên Xô. (Robert S. McNamara, In Restrospect, New York: Times Books, 1995, tr. 31; và Spencer C. Tucker chủ biên, Encyclopedia of the Vietnam War, a Political, Social, and Military History, Volume three, Santa Barbara, California: 1998, tr. 888.)

Tại Việt Nam, tiếp tay với vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương gởi qua Âu Châu một thông điệp, nhờ bạn bè của bà giúp đỡ, lên tiếng kêu gọi các nước trong khối Tự do can thiệp, để kiến tạo hòa bình cho Việt Nam, nhưng vô vọng vì chẳng ai đáp ứng lời kêu gọi của bà. 

Trong lúc vua Bảo Đại nao núng vì Pháp không chịu tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, và các nước Đồng minh không đáp ứng nguyện vọng độc lập của người Việt do nhà vua đưa ra, thì ngày 21-8-1945, mặt trận VM gởi điện vào Huế yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị. 

Giã từ ngai vàng

Chính phủ Trần Trọng Kim không có quân đội bảo vệ chính quyền và trật tự xã hội, chấp nhận rút lui, và xin từ chức ngày 20-8-1945. Vua Bảo Đại yêu cầu chính phủ Trần Trọng kim ở lại xử lý thường vụ và ủy cho Trần Trọng Kim lập chính phủ khác.

Khi được điện tín ngày 21-8-1945 từ Hà Nội của mặt trận VM, thủ tướng Trần Trọng Kim đề nghị với vua Bảo Đại: “Xin Ngài đừng nghe người ta bàn ra bàn vào. Việc đã nguy cấp lắm rồi, Ngài nên xem lịch sử của vua Louis XVI bên Pháp và vua Nicholas II bên Nga mà thoái vị ngay là phải hơn cả. Vì dân ta đã bị bọn Việt Minh tuyên truyền và đang hăng hái về việc cách mệnh như nước đang lên mạnh, mình ngăn lại thì vỡ lở hết cả. Mình thế lực không có, bọn Việt Minh lại có dân chúng ủng hộ, nên để cho họ nhận lấy trách nhiệm bảo vệ nền độc lập của nước.” (Lệ Thần Trần Trọng Kim, sđd. tt. 92-93.)

Louis XVI là vua nước Pháp, trị vì 1774-1792. Tuy cách mạng Pháp xảy ra năm 1789, nhưng đến năm 1792 Louis XVI mới chính thức bị lật đổ và bị lên máy chém năm 1793. Nicholas II, hoàng đế cuối cùng của nước Nga, trị vì 1894-1917, bị truất phế sau cách mạng cộng sản năm 1917. Ông ta và toàn gia đình bị cộng sản Nga bắn chết năm 1918.

Ngoài lời khuyên trên đây, vua Bảo Đại nhận thấy chính phủ Trần Trọng Kim bắt đầu tan rã. “Sáng ngày hôm sau 23, chung quanh tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng thấy Trần Trọng Kim, cũng chẳng thấy bất cứ một Bộ trưởng nào vào điện. Chỉ còn vài người lính phụ trách mở và đóng cửa điện, đi lại sân chầu vắng lạnh. Trong dịp quốc lễ gần đây, chưa tới hai tháng, sân chầu đã đầy ních các quan và kẻ thân hoàng cung. Bữa nay, chỉ còn riêng hoàng tùng đệ Vĩnh Cẩn, còn trung thành đứng cạnh tôi mà thôi.” (Bảo Đại, sđd. tr. 184.) Nói một cách khác, nhà vua cảm thấy cô đơn, cô thế và hoàn toàn bị bỏ rơi. 

Chẳng những cận thần tránh mặt, nhà vua cũng không được các cường quốc đáp ứng lời kêu gọi của mình. “...Trong khi lời kêu gọi của tôi gởi cho tổng thống Truman, cho thống chế Tưởng Giới Thạch, cho quốc vương Anh, cho tướng De Gaulle lại im lìm không có hồi âm...” (Bảo Đại, sđd. tr. 184.) 

Trong lúc cô thế, vua Bảo Đại lại không biết lai lịch Hồ Chí Minh, và VM. Cũng như nhiều người Việt lúc đó, nhà vua tưởng rằng Hồ Chí Minh và VM là những người yêu nước, được quần chúng ủng hộ, và được cả các nước Đồng minh giúp đỡ (theo lời tuyên truyền của VM), nên nhà vua sẵn sàng giao quyền cho Hồ Chí Minh và VM. Ngoài ra, một điểm quan trọng là vua Bảo Đại là người bản tính hiền lành, không tham quyền cố vị, không thiết tha quyền lực, không có cá tính mạnh, đến độ nhà vua bị xem là yếu đuối. 

Suốt trong thời gian cầm quyền, Bảo Đại hoàn toàn không ra lệnh giết hay khủng bố, tù đày một người nào. Có thể nói không một người nào tiếp xúc với Bảo Đại, kể cả những địch thủ của ông ta, mà trách cứ về tính tình Bảo Đại.

Vì tất cả các lý do trên, cuối cùng vua Bảo Đại quyết định thoái vị theo lời yêu cầu của bức điện từ Hà Nội ngày 21-8-1945. Ngày 25-8-1945, vua Bảo Đại tuyên chiếu thoái vị và thông báo cho đại diện VM ở Huế biết. Chiếu thoái vị được niêm yết ở Phu Văn Lâu, ở phía ngoài hoàng thành Huế, nơi công bố các chiếu dụ, mệnh lệnh của nhà vua, kết quả thi Hội và thi Đình.

Sau đó lễ thoái vị diễn ra ngày 30-8-1945 tại Ngọ môn, Huế. Nhà vua trao bảo kiếm và quốc ấn, tượng trưng uy quyền của triều đình nhà Nguyễn, cho phái đoàn đại diện VM từ Hà Nội vào là Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận.

Kết luận

Triều đại vua Bảo Đại kéo dài trong 20 năm (1926-1945), nhưng từ 1926 đến 1932 là thời kỳ ông còn du học. Vua Bảo Đại chỉ thực sự cầm quyền từ 1932 cho đến 1945. Lúc vua Bảo Đại thoái vị, còn gần hai tháng nữa ông đầy 32 tuổi. Từ nay cựu hoàng dùng tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. 

Như thế là chấm dứt triều đại Bảo Đại (trị vì 1926-1945), chấm dứt nhà Nguyễn (1802-1945), và chấm dứt luôn nền quân chủ ở Việt Nam. Lúc đó, đảng CSĐD và mặt trận VM tuy chỉ có khoảng dưới 5,000 đảng viên, nhưng là đoàn thể chính trị có tổ chức, nhất là tổ chức hạ tầng cơ sở khắp nước, nên nhanh tay cướp được chính quyền ở Hà Nội cũng như ở các địa phương. Các đảng phái khác ở trong nước cũng như ở Trung Hoa, thiếu chuẩn bị, đành thất thế. 

Với tấm lòng yêu nước, đoàn kết và hiếu hòa, vua Bảo Đại chấp nhận thoái vị, tuyên bố trao quyền cho VM, tạo ra một thời cơ lịch sử rất thuận lợi cho Hồ Chí Minh và mặt trận VM, giúp cho ông ta và chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa thế kế tục chính thống hợp pháp, chẳng những trước quốc dân Việt Nam, mà cả trên chính trường quốc tế. 

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Hồ Chí Minh và VM để lộ bản chất CS, đi ngược lại với ý nguyện của dân tộc, nên sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của VM, gặp lại Trần Trọng Kim ở Hồng Kông tháng 8-1947, lời đầu tiên cựu hoàng Bảo Đại nói với Trần Trọng Kim là: “Chúng mình già trẻ mắc lừa bọn du côn.” (Lệ Thần Trần Trọng Kim, sđd. tr. 146.) (Trích: Bảo Đại (1913-1997), Toronto: Nxb. Non Nước, 2014.)

(Toronto, Canada)
Trung quốc lại chơi trò của Putin tại Ukraina?

Trung quốc lại chơi trò của Putin tại Ukraina?
mediaChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tổng thống Miến Điện Thein Sein đến dự diễn đàn Bác Ngao ngày 5/4/2013.REUTERS/China Daily
Trong vòng chưa đầy một tuần, Trung Quốc đã 3 lần lên tiếng cải chính tin Bắc Kinh can thiệp vào cuộc xung đột sắc tộc, qua việc hỗ trợ cho phiến quân Kokang tấn công quân đội Miến Điện, ở miền bắc nước này.
Hôm qua, 01/03/2015, trong cuộc trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, một quan chức ngoại giao cao cấp Trung Quốc đã nhắc lại chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đối với Miến Điện, sau khi có những tin đồn, cũng như cáo buộc của quân đội Miến Điện.
Ông Khổng Huyễn Hựu (Kong Xuanyou), Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã phủ nhận Bắc Kinh dính líu vào cuộc xung đột sắc tộc ở Miến Điện.
Phát biểu của quan chức này không khác gì tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, ngày 25/02 vừa qua, theo đó, Trung Quốc luôn theo đuổi nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Miến Điện và không để cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ Trung Quốc để tấn công nước khác
Do xung đột xẩy ra ở vùng biên giới chung, ông Khổng kêu gọi Miến Điện và Trung Quốc cần duy trì các tiếp xúc chặt chẽ ở nhiều cấp để xử lý tình hình, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hưu chiến , tiến hành thương lượng hòa bình, tạo môi truờng thuận lợi phát triển đất nước Miến Điện.
Ngày 26/02, đại diện sứ quán Trung Quốc tại Miến Điện cũng lên tiếng bác bỏ tin nói rằng Bắc Kinh hỗ trợ cho phiến quân Kokang tấn công quân đội Miến Điện.
Ngày 21/02, trong cuộc họp báo tại Naypidaw, quân đội Miến Điện tố cáo là các cựu chiến binh quân đội Trung Quốc đã tham chiến và hỗ trợ phe trung thành với Bành Gia Thanh (Peng Jiasheng / Pheung Kya-shin).
Nhân vật này có tổ tiên là người Tứ Xuyên, nguyên là Chủ tịch đặc khu Kokang, dường như sống lưu vong tại Trung Quốc từ khoảng 5 năm nay. Bành Gia Thanh bị tố cáo lãnh đạo phiến quân, kể từ ngày 09/02, tiến hành nhiều vụ tấn công vào quân đội Miến Điện, trong khu vực Laukkai.
Ngày 24/02, Bành Gia Thanh, khi trả lời phỏng vấn Hoàn Cầu thời báo, đã bác bỏ thông tin nói rằng phiến quân Kokang được Trung Quốc hỗ trợ.


HỒ NÀO THÌ CŨNG THẾ THÔI...CŨNG PHƯỜNG BÁN NƯỚC, CŨNG NÒI BUÔN DÂN!

From: Nghiem Nguyen <
Date: Fri, 27 Feb 2015 07:18:31 -0800
Subject: HỒ NÀO THÌ CŨNG THẾ THÔI... LÃO MÓC

HỒ NÀO THÌ CŨNG THẾ THÔI
CŨNG PHƯỜNG BÁN NƯỚC, CŨNG NÒI BUÔN DÂN!

LÃO MÓC

Mới đây, tác giả Bùi Anh Trinh có đưa lên một trang báo điện tử bài viết “Hồ Chí Minh (HCM) là người Tàu thì đảng CSVN vô tội?” với câu kết: “Nếu đúng HCM là tên Ba Tàu gian ác thì liệu cái người mạo danh Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành) có phải là anh hung cách mạng hay không? Hay cũng hiện nguyên hình là tay lưu manh? Vậy thì cố gắng tách HCM ra khỏi Nguyễn Tất Thành để làm gì?”

 Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, Vũ Thư Hiên (VTH), tác giả hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày” từng gây sôi nổi tại hải ngoại một dạo, đã lên tiếngvề chuyện ông Phạm Quế Dương, “nhà bất đồng chính kiến”  ở  trong nước (chữ dùng của VTH) đã đưa lên “net”: “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc Hồ Chí Minh (HCM) là người Việt Nam hay người Đài Loan?” và chuyện “bình luận gia” Trần Bình Nam (TBN), cố vấn của Tổ chức Phục Hưng, với bài viết “Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh?”  đã ca ngợi quyển sách “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của học giả Đài Loan Hồ Tuấn Hùng lên tiếng tố cáo HCM là Hồ Tập Chương, một người Hẹ.

Theo “nhà phản kháng có lai-sân” VTH (cỡ Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Bùi Tín hiện đang ở Pháp, Nguyễn Minh Cần, cựu Phó Bí thư Hà Nội, hiện đang ở Nga) thì, “chuyện HCM là người Tàu tên Hồ Tập Chương của học giả Hồ Tuấn Hùng là một tác phẩm giả tưởng tồi, không đáng để đọc, so với chuyện giả tưởng của văn học Trung Quốc hiện đại như Ma Thổi Đèn, Mật Mã Tây Tạng”.

Trước đây, ai mà dám “xúc phạm” tới “Bác Hồ kính yêu” là “nhà phản đảng có lai-sân” Bùi Tín lập tức “ăn miếng trả miếng” - như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Chức gọi HCM là “tên chó đẻ” thì ông “Tạ… đái Quân Hại Nhân Dân” Bùi “Pín” bèn tố cáo là bố vợ của luật sư Nguyễn Văn Chức là phu kéo xe của bố ông ta là Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn, người đã xấc xược hỏi nhà ái quốc Phan Bội Châu: “Mày là ai?”, khi ông ta làm thông dịch viên trong một phiên toà  mà bọn thực dân Pháp xử cụ Phan. Chuyện lạ là trong vụ Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương thì ông Bùi… Tạ Đái lại lên tiếng ủng hộ “nhà biên khảo” Hồ Tuấn Hùng, người tự xưng là cháu Hồ Tập Chương, tức Hồ Chí Minh (theo sách biên khảo của ông này). 

Vì vốn là người Việt Quốc Gia tỵ nạn  cộng sản và đã bị bọn cộng sản dở dói nhiều lần nên Lão Móc cũng như những người Việt Quốc Gia tỵ nạn khác chẳng bao giờ tin bọn VC, ngay cả “những kẻ “phản kháng thật, phản kháng giả” như các ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần… và “các nhà bất đồng chính kiến” như Phạm Quế Dương, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, v.v…  Nhất là lại càng không tin “những nhà tranh đấu dân chủ” cỡ như ông Nguyễn Chính Kết, người vượt biên đường bộ qua Campuchia, mua vé máy bay qua Hoa Kỳ, tự xưng đại diện Khối 8406 tại hải ngoại, được tên Việt gian Hoàng Duy Hùng và đảng viên Việt Tân Nguyễn Quang Duy lên tiếng bênh vực khi có người lên tiếng tố cáo về những việc làm không minh bạch của ông này.

Do bị VC nhiều phen dở dói nên tôi không bao giờ tin những tên “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Việt Cộng” như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận lại có thể làm chuyện “lập Đảng mới để phá xiềng” mà bọn này chỉ làm chuyện lập đảng để dụ những người nhẹ dạ vào xiếc để cho chủ của chúng nó là bọn VC bắt giam. Như trước đây, các đảng Nhân Dân  Hành Động, đảng Việt Tân đã gài bẫy để công an VC bắt giam tù những Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung… Đến nay, rõ ràng chuyện “Lập đảng mới để phá xiềng” rõ ràng là một màn giễu dở, chưa hát mà đã vãn tuồng. Do đó, theo Lão Móc, chuyện “ông phản kháng có lai-sân” VTH lên tiếng về chuyện “Hồ thật, Hồ giả” thì cũng chỉ là chuyện gây tranh cãi vô bổ để những người tranh đấu ở hải ngoại mất thì giờ tranh cãi vô ích về những chuyện không đâu.

Điều quan trọng mà ai cũng phải công nhận là Hồ Chí Minhmột tội đồ của dân tộc Việt Nam! Chính ông ta, chứ không phải ai khác, đã vâng lệnh Cộng sản Quốc tế du nhập cái chủ nghĩa cộng sản vào đất nuớc  VN, đã gây ra những cái chết oan khuất trong Cải cách Ruộng Đất, trong Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm ở miền Bắc. Và sau đó là sát hại hàng trăm ngàn Quân, Dân, Cán, Chính trong cái gọi là Tập Trung Cải Tạo, Vùng Kinh Tế Mới, đánh tư sản mại bản, giết hại hàng trăm ngàn người trong Chiến dịch Bán bãi vượt biên v.v… Và kết quả là hiện nay VN là một trong những nước nghèo đói trên thế giới!

Vạch rõ huyền thoại Hồ Chí Minh (HCM), tố cáo những tội ác của HCM và đảng CSVN là việc làm thiên kinh, địa nghĩa của tất cả mọi người dân VN. Dĩ nhiên việc tố cáo HCM là kẻ “dối thiên, dối địa, dối từ Sịa dối tới Đông Hà, dối qua Bến Hải, dối ra hải ngoại” sẽ bị CSVN và những đảng đàn em của chúng nó tại hải ngoại tìm mọi cách đánh phá bằng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu.

Những ai viết bài vạch rõ bộ mặt dâm dục, đểu cán của “Bác Hồ của chúng nó” thì bị chúng nó gán ghép là bọn “chống Cộng quá khích, chống Cộng cực đoan, hành nghề chống Cộng v.v…”

Thủ đoạn này cũng được một đảng phái nhiều tai tiếng tại hải ngoại áp dụng khi bị dư luận phê phán những việc làm gây chia rẽ cộng đồng, làm lợi cho VC thì đảng này sẽ cho những đảng viên của họ núp dưới dạng “âm binh” và “bọn ma tru” này  phóng lên diễn đàn điện tử những lời mạ lỵ, vu cáo cho qua lề để “kềm chế tác hại”. Lúc đầu, có kết quả; nhưng lâu dần, dư luận đều thấy rõ đây chỉ là việc làm “lấy vải thưa che mắt thánh”.

Từ khi internet phát triển mạnh với những trang báo điện tử, các blogs thì VC cũng đã tăng cuờng hệ thống Công An Mạng (viết tắt CAM) vào các diễn đàn góp ý để “kềm chế tác hại” do những bài viết chống Cộng của người Việt hải ngoại gây ra.

Trong bài “Những Phạm Xuân Ẩn trên mạng” và một số bài viết khác, chúng tôi đã vạch rõ mặt thật một số CAM cũng như bọn viết thuê, chửi mướn của VC như nick Kami Ajinomoto, như Nguyễn Giang của đài BBC (theo dư luận, Nguyễn Giang do VTH giới thiệu vào đài BBC phụ trách phần Việt ngữ).

Nếu bọn CAM và bọn tay sai phải dùng mưu ma, chước quỷ để “kềm chế tác hại” cho chủ của bọn chúng nó; thì người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản cũng đã tỏ ra rất cao cường khi nói lên chính nghĩa của người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản.
Nói về chuyện vạch mặt “tên tội đồ dân  tộc” HCM và đảng CSVN, nick “Dân Việt cùng khổ” đã góp ý như sau:
“Không có thời nào mà người dân chửi nhà cầm quyền một cách ‘tàn canh gió lộng’ như thời đại HCM. Đúng như vậy! Đi đâu cũng nghe chửi, chửi công khai, chửi lén lút, chửi lớn tiếng, chửi thầm thì, chửi văn chương, chửi thô tục. Nói chung, không có CON VẬT nào mà bị CON NGƯỜI chửi mắng thậm tệ tới như vậy”.

Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản lại công khai nói rõ “Vì sao tôi chửi CSVN” trên  diễn đàn Yahoo, như sau:
“… Ngày nào chế độ CS còn đàn áp người dân, còn băng đảng củng cố quyền lực, tôi còn chửi, bạn nên chửi, bởi vì đó là vũ khí duy nhất mà tôi có, mà tôi muốn dùng…
Các bạn có thể hỏi nếu chửi CS không thôi thì sẽ được gì, ngứa ngáy gì chúng hay chăng? Tôi tin sẽ có hiệu quả khi nào mình chửi đúng và chửi có sách, mách có chứng. Chứng cớ thối tha của chế độ CS hiện nay không khó tìm ra để chửi. Nếu vạch ra được cái tồi tệ, gian ác của kẻ cầm quyền, với phương tiện truyền thông hiện nay; người dân sẽ thấy, sẽ biết và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vị thế cầm quyền.
Tóm lại, khi chế độ còn đáng nguyền rủa, nếu tôi không chửi, mà còn lên tiếng bênh vực, bao che thì vô hình chung tôi chửi lại chính tôi. Cuối cùng, tôi không mong gì hơn có một ngày trên xứ người tôi vui mừng, hãnh diện chào đón các vị nguyên thủ, viên chức của nước tôi mà lòng không hổ thẹn. Còn bây giờ thì chưa, còn chửi tiếp.”

Chuyện trước mắt ai cũng thấy rõ là phải tiếp tục chửi “Bác Hồ chó đẻ” và cái “đảng CSVN chó chết” của “Bác”; chứ cần quái gì chuyện “Bác Hồ của mấy ông Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Trần Bình Nam” là Hồ Tập Chương hay Nguyễn Sinh Cung.

“Hồ giả, Hồ thật cũng thế thôi
Cũng thằng đại ác hại dân tôi
Đang nằm xú uế trong nhà xác
Vết nhục ngàn năm khó rửa bôi.
*
Hồ trẻ, Hồ già cũng thế thôi
Cũng đều dâm đảng nhất trên đời
Cháu ngoan, cháu dại đều chơi tuốt
Con rớt, con rơi bốn góc trời.
*
Hồ Nghệ, Hồ Hẹ cũng thế thôi
Cũng là gốc gác ở xa xôi
Đến từ Tàu Chệt hay Xô Viết
Qua đây cướp nước dẫn bầy voi.
*
Hồ Chí, Hồ Chương cũng thế thôi
Đều là đầu sỏ đảng bôi vôi
Là thần hộ mạng bầy lang sói
Hay bùa hãm hại dân nước tôi.
*
Hồ Việt, Hồ Tàu cũng thế thôi
Phen này ta dứt điểm cho rồi
Cái thây thúi hoắc quăng vào cống
Cái đảng bạo tàn diệt sạch thôi.”
(thơ Phan Huy)
*
Quả thật là như thế:
“Hồ nào thì cũng thế thôi
Cũng phường bán nước, cũng nòi buôn dân!”
LÃO MÓC


 ,___

__._,_.___

Posted by: Charlie Ly

TINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘCFrom: Vang Tho HUA <
Date: 2015-02-28 23:58 GMT-08:00
Subject: TINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC

Kính mời đọc:


   
Trân trọng
TinParis.netTINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC.

 
Theo nguyên tắc bịnh lý, bất cứ cơ thể nào bị nhiễm độc do bất cứ nguyên do nào, thì cũng tác hại đến sức khỏe, xấu nhứt là đưa đến tử vong. Tinh thần bất khuất dân tộc đã giúp cho đất nước thoát khỏi giặc Tàu xâm lược, đồng hóa sau ngàn năm đô hộ với chính sách tàn nhẫn:" bắt dân ta lên rừng tìm sừng tê giác, ngà voi, xuống biển mò ngọc trai". Tuy nhiên, tinh thần dân tộc đã bị đầu độc qua một số kẻ vì quyền lợi cá nhân là ngôi báu mà cam tâm nhờ vào thế lực ngoại bang như trường hợp vua Lê Chiêu Thống, chạy sang Tàu cầu cứu và ngoại bang nhân cơ hội mà xua quân sang chiếm nước Việt, may là nhờ vua Quang Trung đánh bại, phải chạy về Tàu, bằng không nước ta phải gánh chịu một thời gian bắc thuộc nữa. Trường hợp Nguyễn Ánh, vì ngôi báu mà nhiều phen cầu viện ngoại bang: sang Xiêm La nhờ quân viện, sang Pháp thế con là hoàng tử Cảnh để nhận sự giúp đỡ….

Sau khi thực dân Pháp chiếm nước Việt qua cái hòa ước Patenôtre năm 1983, Việt Nam bị cắt ba phần; Nam Kỳ thuộc địa, Bắc và Trung Kỳ bảo hộ, nên vai trò của triều đình Huế là bù nhìn, là hình thức thái thú cho Tây, mô thức thái thú ấy được áp dụng sau nầy với tập đoàn Vẹm cộng… Do đó mà triều đình đã hành xử rất tệ hại với những người ái quốc là giúp Pháp dẹp tan những cuộc đứng dậy của vua Hàm Nghi, Duy Tân…phá đám những nghĩa binh phong trào văn thân, nhứt là Cần Vương, khi những người yêu nước kháng chiến chống ngoại xâm vì triều đình, mà lại bị bức hại như trường hợp của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định, lúc đang khởi binh, thì triều đình Huế thi hành lịnh của Pháp như thái thú, cử quan triều đình vô Nam cách chức Trương Công Định, thay thế bằng Nguyễn Túc Trưng, nên cuộc khởi nghĩa suy yếu, một số nghĩa binh qua đầu quân với Nguyễn Trung Trực…Tuy nhiên triều đình Huế mị dân, đạo đức giả là phong thần cho những lãnh tụ nghĩa binh bị Tây sát hại.

Tinh thần trông nhờ, làm tay sai, thái thú ngoại bang đã manh nha bị đầu độc từ thời thuộc địa Pháp, khi ngoại nhân trọn quyền quyết định mọi việc và triều đình chỉ thi hành, là hình thức thái thú nội địa. Từ đó mà người Việt có thói quen là trông nhờ và ngoại bang là Tây, Mỹ…Tinh thần dân tộc bị đầu độc nặng từ khi đảng Vẹm cộng, do súc vật Hồ Chí Minh đem tròng ngoại bang là khối cộng sản quốc tế do Nga, Tàu lãnh đạo. Từ khi thành lập đảng cộng sản ngày 3-2-1930, mọi quyết định nằm trong tay Nga, Tàu, là hai đàn anh quyền lực nhứt. Hồ Chí Minh và đảng cộng sản trân tráo biểu lộ rõ ràng bản chất tay sai, bắt cán ngố, dân gọi bằng ông Liên Xô, ông Trung Quốc, kèm theo hai chữ" vĩ đại". Dùng máu xương dân Việt để phục vụ cho quyền lợi ngoại bang. Ngày nay, thái thú Vẹm cộng:" bắt dân ta gọi Nga Tàu bằng ông, dùng tà thuyết ngoại lai biến dân ta thành nô lệ.." Thái thú trưởng là Lê Duẩn công khai nhìn nhận sau khi chiếm miền nam:" ta đánh Mỹ cho ông Liên Xô và Trung Quốc".

Sau hiệp định Geneve 1954, miền nam tạm ổn qua chính sách cương quyết diệt cộng của Đệ Nhứt Cộng Hòa, tuy nhiên trong thành phần sĩ quan, công chức cao cấp miền nam bị ảnh hưởng tinh thần vọng ngoại, nên họ trông chờ vào các thế lực như Tây, Mỹ…mặc dù các cường quốc Âu-Mỹ không có sức mạnh vạn năng, muốn thay thế chính quyền dễ dàng. Bằng chứng là Do Thái thành lập do các nước Tây Phương, tích cực là Hoa Kỳ, hàng năm viện trợ, nhưng Mỹ không thể bắt chính phủ và nhân dân Do Thái phải làm theo những gì mà Mỹ muốn. Trường hợp Đài Loan là rõ ràng, dù bị Mỹ gạt ra ngoài tổ chức Liên Hiệp Quốc sau khi bang giao với Trung Cộng, nhưng Đài Loan vẫn đứng vững, độc lập, dù đôi khi chính phủ Do Thái không đồng thuận với Mỹ về một số chính sách có lợi cho Mỹ nhưng hại tới an ninh quốc gia.

Tuy nhiên Việt Nam thì bị những thành phần lãnh đạo, nhứt là đám tướng tá do Tây đào tạo, đã mất tinh thần tự chủ, trông nhờ vào ngoại bang, không tự lực cánh sinh nên sau khi Mỹ thấy không còn nhu cầu chiến lược cần thiết ở khu vực khi các nước Đông Nam Á phát triển kinh tế. Nên Mỹ ra đi vì quyền lợi, chớ không phải" đồng minh tháo chạy" như luận điệu của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, một thuộc cấp trung thành của" tổng thống tháo chạy trước là Nguyễn Văn Thiệu" nhằm ngụy biện cho ông Thiệu và tinh thần trông cậy ngoại bang.

 Đảo chánh 1-11-1963 là do tên Vẹm nằm vùng Dương Văn Minh thi hành lịnh của cục tình báo chiến lược T-4 do tên Võ Văn Thời cùng với đại tá Vẹm là Dương Văn Nhựt, được các tướng lãnh và tá (đa số do Tây đào tạo) cùng nhau hợp lực, vì sợ tổng thống Ngô Đình Diệm trẻ trung hóa quân đội, bị mất quyền lực nên tổ chức đảo chánh. Người Mỹ cũng muốn thay đổi lãnh đạo vì nhu cầu chiến lược khi nhìn thấy toàn khối cộng sản quốc tế dồn nổ lực, hà hơi tiếp sức cho thái thú Hà Nội, do các nước trong vùng chưa đủ mạnh về kinh tế, quân sự để đương đầu với cả khối cộng sản, nên Hoa Kỳ muốn mang quân sang giữ miền nam. Do ý kiến khác của tổng thống Ngô Đình Diệm nên Mỹ muốn thay người khác. Tuy nhiên nếu Mỹ muốn mà các tướng tá biết vì quyền lợi tối thượng của dân tộc mà không đảo chánh, thì làm gì có cái gọi là" cách mạng 1-11-1963?". Nếu Mỹ không thay thế lãnh tụ miền nam, nhưng vì nhu cầu chiến lược mà Mỹ yểm trợ vũ khí, không quân cho miền nam, thì nước Việt ngày nay không thua gì Nam Hàn.

Sau khi đảo chánh, các tướng lãnh vọng ngoại luôn cậy nhờ và viện trợ Mỹ, làm tinh thần dân tộc bị hao mòn và miền nam rơi vào tình trạng mất dần an ninh, thì họ lại đổ thừa cho Mỹ đảo chánh, hay tất cả đều do Mỹ cả. Thái độ hèn nhát" được làm vua, thua đổ thừa" đã trở thành hỏa mù, âm thầm làm nhiễm độc tinh thần dân tộc là: cái gì cũng do Mỹ làm, quyết định…còn dân Việt Nam nhược tiểu, bị các thế lực siêu cường" chia chác quyền lợi" mà bỏ mặc số phận dân tộc, không lo tự mình quật khởi mà cứ trông vào Mỹ. Chính đám tướng tá phản loạn đã đầu độc tinh thần dân tộc và một số cơ quan truyền thông, ký giả đã gieo rắc" độc chất nhược tiểu" nên lâu dần trở thành" liệt kháng" và sau nầy chất độc vẫn tồn tại ở nước ngoài. Một số tướng tá như Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ…cựu đại sứ Bùi Diễm, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích…được bao bọc bởi lớp sương mù" là người của Mỹ hay CIA" và có một số người còn tin là mấy ông nầy sẽ thi hành chánh sách của Mỹ cho Việt Nam, nên mấy ông nầy nói là" phản ảnh" chính sách của Mỹ. Nhưng mấy ông nầy thì đón gió trở cờ, không có bằng chứng là" CIA hay con bài của Mỹ" nên tin vào mấy tay nầy như là" tin Việt Cộng" vậy. Tinh thần dân tộc càng bị liệt kháng khi có những tuyên truyền lếu láo là:
-Chờ Mỹ bật đèn xanh: làm gì có chuyện Mỹ bật đèn xanh cho Việt Nam hay bất cứ dân tộc nào, nếu vậy thì Mỹ bật đèn xanh cho dân Bắc Hàn từ lâu, nhưng tên nhóc tỳ Kim Jong Un vẫn làm vua truyền từ ông nội qua cha.

-Những thành phần mà Vẹm cộng, Vẹm Tân tuyên truyền là thân Mỹ như Nguyễn Tấn Dũng sẽ dần dần đưa đất nước tới dân chủ: hỏa mù về tên Dũng Xà Mâu âm ỷ ở trong nước và hải ngoại, nhưng tên nầy đâu có thân Mỹ, trái lại là tay sai tích cực cho Trung Cộng nên mới giữ được chiến ghế thủ tướng dài dài, nó là" con khỉ ăn Đô la Mỹ, dòm nhà cho Trung Cộng".

-Mỹ và Trung Cộng chia khu vực và giao Việt Nam cho Tàu: thì dân ta đừng đấu tranh, vì mọi chuyện đã an bày, Mỹ đã ký kết với Trung Cộng rồi…

-Một số kẻ bịp bợm đầu độc dân ta: chính phủ Nguyễn Hữu Chánh cho là Mỹ sẽ đưa hắn ta về thay thế bạo quyền cộng sản và từ đó có tệ nạn phong chức vụ cho một số người ham danh. Chính phủ Đào Minh Quân, chính phủ Hồ Văn Sinh-Nguyễn Ngọc Bích lếu láo đòi thi hành hiệp định Paris, lấy lại nước Việt mà không tốn một giọt máu, chỉ tốn giấy mực, luật sư, thưa kiện.

-Băng đảng thị tặc Vẹm Tân đã phun nọc độc" đấu tranh dân chủ theo lối: đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" đầu độc giới trẻ hải ngoại và trong nước, dùng lối đấu tranh nghị trường như các nước dân chủ mà áp dụng lộn chỗ là cộng sản độc tài, thì làm sao giành lại dân chủ, độc lập từ tay thái thú nội địa? Một số người trẻ hải ngoại lầm tưởng sinh hoạt chính trị tại Việt Nam y như các nước dân chủ nên đã lầm mà" đi theo tấm bản chỉ đường của Vẹm Tân, là thân nhân Vẹm cộng", do đó có một số người trẻ đã trở thành CÔNG CỤ của CU-CỘNG Vẹm Tân, làm những việc có lợi cho Vẹm cộng mà cứ tưởng là" làm canh tân và cách mạng".

-Huề Thượng Tăng Thúi Thích Quảng Độ, là kẻ từng" núp bóng từ bi, đâm sau lưng chiến sĩ" trước 1975, nay hắn vẫn tiếp tục phun độc" biểu tình tại gia" thay vì biểu tình rần rộ, tự thiêu trước năm 1975, hắn vẫn bảo vệ đảng như con người trong tròng mắt.

-Một số linh mọp như Phan Văn Lợi, cầm đầu khối" Tám Bốn Trông Xạo" vẫn hoạt động tỉnh bơ trong lòng địch, trong khi những tổ chức chống cộng thiệt như Hội Đồng Bia Sơn thì bị đàn áp dã man, nên" vải thưa nào che mắt Thiên Chúa". Nguy hiểm hơn là lối " cầu nguyện" nhờ ơn Trời Phật diệt ác, trừ quỷ đỏ dùm, cầu nguyện không mang lại dân chủ, tự do tôn giáo, mà chỉ có hành động. Ngày xưa, khi linh mục Trần Hữu Thanh vận động giáo dân biểu tình chống tham nhũng trước năm 1975, thì ngày nay một số linh mọp đầu độc con chiên bằng" vô nhà thờ cầu nguyện" mà không ra đường thì làm sao có được:
Vinh danh Thiên Chúa trên Trời.
Bình an dưới thế, diệt loài Sa Tăng.

-Lũ Nhí Hồ" sinh bắc tử nam" và băng thị tặc Vẹm Tân biến diện đấu tranh thành điểm là nay kêu thả tù nhân lương tâm hay lươn lẹo nầy, mai đòi thả người kia…nhờ vậy mà công an mới có việc làm và hải ngoại có cớ để thu tiền…cho nên từ vụ đòi thả Việt Khang tới" Triệu con tim, một tiếng nói" đến Cù Cu Tỏng, Điếu Cày…

Tất cả những chất độc đó đã giết chết tinh thần bất khuất của dân tộc, nên ngày nay dân trong nước thì cứ trông chờ Mỹ Qua, nhưng cái Ngố thì" qua Mỹ" gởi tiền, cho con du học, mua nhà đất. Thế là dân Việt cứ ngồi chờ dài dài, chờ Mỹ qua, nhưng Mỹ không qua mà Trung Cộng tràn dân sang đồng hóa, là nguy cơ mất nước trước mắt.

Mỹ không có quyền hay sức mạnh bán nước nầy, đổi nước kia…mà chỉ có những kẻ mang đầu óc bạc nhược, vọng ngoại, không tự lực mà chỉ trông chờ vào ngoại bang, thì nước Việt ắt là khó tồn tại khi mà tinh thần dân tộc đã liệt kháng do bị đầu độc bởi chính mình.

Sau hàng trăm năm bị đầu độc, nên dân trong nước đã" quá độ" tinh thần bất khuất thành tinh thần nhúc nhát nên dù chế độ Vẹm cộng tàn bạo, dâng nước cho Tàu, mà dân ta thì cứ" thanh tâm trường im lặng" chờ ngày Mỹ qua mà không làm gì, thì trong tương lai không xa, nước Việt bị sát nhập vào đất Trung Cộng và cờ Tàu có thêm một ngôi sau thứ 6 là coi như xong./.

   
Trương Minh Hòa
01 .03.2015__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw