Monday, February 29, 2016

CSCĐ Ninh Thuận Bỏ chạy tán loạn Giữ mạng Sống - khi người dân bạo loạn - YouTube


On Monday, 29 February 2016, 17:40, The hao Truong <tthkq_33f@yahoo.com> wrote:

Tuc nuoc vo bo!!! Hiep dap dan tan cung!!! Thi co ngay den tôi!!!
Nho Internet toàn dan lay do làm guong và nôi len chông bao quyen,
Chuyen hut mau dan oan!!!! Hay thuc tinh toàn dan oi!
Début du message transféré :

Le lundi, février 29, 2016, 3:18 AM, Sanh Phan

Subject: CSCĐ Ninh Thuận Bỏ chạy tán loạn Giữ mạng Sống - khi người dân bạo loạn - YouTube
To:


CSCĐ Ninh Thuận Bỏ chạy tán loạn Giữ mạng Sống - khi người dân bạo loạn - YouTube
__._,_.___

Posted by: loc huong <

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link