Sunday, October 18, 2015

BM: Đổ bộ qua Mỹ & Ban nhạc Cuba trình diễn tại Tòa Bạch Ốc---------- Forwarded message ----------
From: BaoMai <
Date: 2015-10-16 16:16 GMT-04:00
Subject: BM: Đổ bộ qua Mỹ & Ban nhạc Cuba trình diễn tại Tòa Bạch Ốc
To:


http://baomai.blogspot.com/2015/10/nam-nay-2015-khong-co-mua-nuoc-noi.html
http://baomai.blogspot.com/2015/10/phim-kinh-di-ve-su-thai-bi-kiem-duyet.html


--
Đây là diễn đàn cuả moị lủ́a tuỗi,mọi giỏ́i tính, vỏ́i mục đích và chủ trủỏng nhủ sau:
-cố gắng đem thoãi mái đến moị ngủỏ̀i
-chấp nhận đăng tãi mọi đề taì: tôn giáo xả hội,thể thao,du lịch,âm nhạc,chính trị,tuy nhiên không đủọ̉c đề cao cs.
-
-tuyệt đối không nhận mails nude,sex
-không đủọ̉c đã kích,bài bác tôn giáo,mạ lỵ cá nhân.
vì vậy xin sir,madam vui lòng:
-tôn trọng ý kiến thành viên khác
-không thích thì delete tuyệt đối không tranh luận mất hoà khí diễn đàn
-thành viên nào cố tình phạm lỗi sau ba lần sẽ bị ngủng tủ cách thành viên
Xin quý vị chấp hành...đễ diễn đàn thăng tiến...kính báo.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "banvang" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to banvang+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to banvang@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/banvang/CALQYrMuV0vYx7Lyu2wRyC6-uftz9On26FTuDAD7LZesv8SMpSw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

__._,_.___

Posted by: Khai Vo <

Popular Posts

Popular Posts

My Link