Friday, August 12, 2016

VIỆT CỘNG CHÍNH MI


VIỆT CỘNG CHÍNH MI

nội  thù  dâng  bán  Việt  Nam  ta !
Đảng Cộng chính mi biến nước nhà
diệt chủng  xổ  nho mưu  Hán  hóa
giết  dân  thải  độc  Phoọc-Mô-Sa
lưỡi     liếm  biển Đông Hải
bâu  xít  bới  đào  đất  Quốc  Gia
   lệ    nghìn  năm  xưa  tái  lại ?
Đồng Bào cam chịu mất Quê Cha ?

Tố Nguyên 


 
VÙNG LÊN ĐỒNG BÀO

nghìn  năm  đô  hộ  tái  non sông
Việt Cộng tay sai giống nạ dòng
ký trắng  ba miền  dâng  quỷ Đỏ
 vàng một cánh hiến cờ Hồng
dân quân kiên kết tình mong mỏi
hiệp sĩ can cường lòng cậy trông
phục quốc vùng lên giành xứ sở
đồng bào nghĩa cử vẫn tâm đồng

Tố Nguyên
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

 
Dân tộc Việt Nam mất dần vào lưỡi bò  Chệt Cộng - nhớ lời Mẹ dặn khi còn sống đừng bao giờ quên Quê Hương Việt Nam dù sống xa đất nước - luôn giữ các ng ày Lễ tiết Tổ tiên mình để lại - nhân ngày Lễ Vu Lan xin gởi đến các Diễn Đàn cảm tác nhân ngày Giỗ đầu Mẹ  của TN -  xin được chia sẻ cùng quý thi văn hữu Quốc  gia mình :

GIỖ MẸ MỘT TRĂM NGÀY

ân  cần  lễ  giỗ  một  trăm  ngày
con mất  Mẹ  rồi bốn  tháng  nay
bia  đá  đợi  xây  hoa  tím  mỏng
mộ phần phẳng lặng cỏ xanh dầy
linh hổn vui hưởng trên thiên quốc
thân xác dần tan dưới huyệt này
bổn phận làm con tròn hiếu đạo
nguyện cầu tưởng nhớ được an bài
Tố Nguyên
02-Aug-2016


 

TRẢ LẠI CHO DÂN

trả   lại   cho   Dân   Tộc   Nước   tôi
quê hương biên đảo phẩm con người
Bắc Trung Nam   kết  tình  son  sắt
Chân Thiện Mỹ  duy  lý  thắm  tươi
Dân  chủ  Dân  sinh  chẳng  mất  một
Nhân quyền Nhân nghĩa đủ tròn mười
đuổi   Tầu   bỏ   Cộng   khỏi   bờ   cõi
mới Việt Nam hùng tráng  sáng  ngời .

Tố Nguyên

__._,_.___

__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link