Tuesday, January 3, 2017

VÙNG LÊN HỠI ĐỒNG BÀO

 VÙNG LÊN HỠI ĐỒNG BÀO
diệt trừ Đảng Cộng hãy mau mau
ác  độc   tay  sai   của   Chệt  Tàu
cướp đảo lấn biên hòng Hán hóa
giành lại Việt Nam hỡi đồng bào

vùng   lên   hỡi   quốc  dân  đồng bào
thế   giới   đồng   tình  thuận xiết bao
lực  lượng  dân  quân  lìa Đảng Cộng
phong trào  hải  nội   diệt  Tàu   Mao
giương  cao  Tổ   quốc  vàng  ba  sọc
xé    nát    Hồng   cờ   máu   sáu   sao
chính nghĩa Việt Nam không được mất
đứng   lên   cả   Nước   đứng  lên  nào !

Tố Nguyên
__._,_.___

Posted by: tuyen do 


 


LM Nguyễn Văn Khải: Được ăn cả, ngã không về không!

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link