Tuesday, July 19, 2016

Thực phẩm độc của Tàu mồ chôn của chúng


On Jul 18, 2016, at 3:31 PM, chuong ngoc van dam  [GoiDan] <> wrote:
 
Thc phm đc ca Tàu
m
chôn ca chúng


Kìa!...có anh chàng th
t hay
Xem clip v
thc phm nước ung ca Tàu
Xem h
ơn phút sau anh lnh xương sng (*)
Xem h
ơn sáu phút anh nóng bng bng (**)
Anh b
st rét rng...?Hay là anh nhy cm...?
Nh
ưng có l anh là k bo tànvì anh mun băm vm thng Tàu này ra thành trăm mnh

Anh là công dân t
t
c
a nước Cng hòa xã hi Vit Nam 4 tt
đã nh
n được 16 ch vàng ca nước láng ging
Chuy
n cht đc là chuyn ca B công nghip thc phm
Th
ng B trưởng b này ăn nhiu nên nó lú
nó lú nh
ưng vn thua thng Tng bí thư đng ca nó kia mà!...
Ch
úng nó th
t ra có lú ln gì đâu
B
án n
ước cho Tàu hung phú quí bn lâu!!...

Chúng nó ng
i ngt ngưỡng trên đu dân
ch
úng đâu b
o tàn như anh nói ra như thế
Chúng không nói ch
làm
Khi l
àm, chúng nói m
t đường mà làm mt no
Đánh cho Liên Sô, Tàu c
ng
ch
úng nói chúng làm l
ch s gii phóng min Nam
B
án n
ước cho Tàu
Ch
úng nói chúng "đi giây" gi
a hai cường quc

Anh là công dân c
a chúng
Anh ph
i hc bài chúng đã dy người dân
Đánh cho chúng t
t ngã gc
Anh n
ói d
ng xây "xã hi dân s" là mc đích ca anh
Đ
ng nói đánh đui thng Tàu
C
khích đng người dân đng tiêu xài sn phm ca Tàu
B
mt tay sai bo v ch s hin ra
B
y gi c nước s vùng lên đui bn thù trong, gic ngoi

Đ
ến lúc đó anh không mt mình làm chuyn quá ln
M
t mình anh băm vm k thù ra trăm ngàn mnh
m
à c
đt nước này cùng s ra tay
B
n ni thù ch cn mi người nh cho mt đng nước miếng
ch
úng s
chết ngp dn trong tanh tưởi, nhc nhn
Gi
c xâm lăng s cong đuôi b chy
Tho
át Hoan khi x
ưa chui ng đng trn chui trn nhi
Bi
n Đông bây gi là m chôn ca bn gic Tàu!Đ
ng Quang Chính
Ghi chú:
Anh chàng xem clip ghi chính xác là:
* 01:30
**06:15
c
a mt clip video dài 13 phút
(
https://mg.mail.yahoo.com...p118iadfos#9943888720)

On Monday, 18 July 2016, 12:57, "vneagle_1m> wrote:

 

 
From: rvnaf
Date: 2016-07-18 6:58 GMT+02:00
Subject: Re: Fwd: - 90 triệu Người Việt cam tâm, lặng lẽ cúi đầu CHỜ CHẾT..!!??

TUỐI TRẺ PHẢI THỨC TỈNH- HẢY ĐỨNG LÊN
TUỐI TRẺ PHẢI THỨC TỈNH- HẢY ĐỨNG LÊN
ChExit! ChExit! Tàu cút đi..!
 ChExit! ChExit! Tàu cút đi..!

From: vannam nguyen <>
Date: 2016-07-14 5:58 GMT-04:00
Subject: Fwd: Một video nên coi.

KÍNH CHUYỄN ĐẾN QUÝ VỊ ĐỂ THẤY DÃ TÂM DIỆT VONG DÂN TỘC VN  CỦA BỌN TÀU CỘNG  QUA SƯ THẦN PHỤC CỦA LŨ VC HÈN HẠ KHỐN NẠN NẦY ,

Con đường sống duy nhất của dân tộc VN là tranh đấu cho có một nền dân chủ thật sự. Chỉ có NGƯỜI được dân bầu lên mới lo cho dân, dân chọn người đủ TÀI-ĐỨC
để an bang tế thế, giữ gìn đất nước. Người quản lý đất nước hiện tại là một bầy thú "Lớp Ba trường Làng" đều có bằng tiến sỉ giấy xuất thân từ đảng cướp ; cướp trọn đất nước xong là cán bộ từ trung ương thi đua bán nước,  địa phương thi đua bán rừng đầu nguồn bán biển, cho thuê cho mướn đất năm, bảy mươi năm, mượn tiếng phát triễn nhưng kỳ thật là hỗ trợ tàu cọng ̣đầu độc, triệt tiêu, hán hóa dân tộc.
  TUỐI TRẺ PHẢI THỨC TỈNH-HẢY ĐỨNG LÊN

Show original message
On Wednesday, July 13, 2016 1:00 AM, 'Them Nguyen' via Trung Học Long Thành <> wrote:Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết? - YouTube

__._,_.___

Posted by: Luong Nguyen 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link