Saturday, October 3, 2015

Đảng cộng sản và tà quyền cộng sản Việt Nam đã biến dân chúng Việt nam thành những tên tội phạm từ ăn cắp đến đĩ điếm.

 
TẬP ĐOÀN MAFIA CỘNG SẢN VN CẦN PHẢI BỊ GIẢI THỂ
On Friday, September 25, 2015 6:39 PM, "'San Le D.' [DienDanCongLuan]" <> wrote:

 

KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

On Thursday, September 24, 2015 7:57 PM, "Dan Vo  [ChinhNghiaViet]" <> wrote:

 
Đng cng sn và tà quyn cng sn Vit Nam đã biến dân chúng Vit nam thành nhng tên ti phm t ăn cp đến đĩ điếm.

On Thursday, September 24, 2015 7:26 PM, "cuongdalat [Daploisongnui]" <> wrote:


 
FYI
JCTran

(Xin vui lòng delete nếu quý vị không thích)

Cảnh sát Nhật áp giải phi công Ðặng Xuân Hợp (cháu Đặng xuân Khu, tức Trường Chinh)

alt“…Trước s kin này, blogger có nickname “Minh T” nhn xét: Chc chn nhng nhân viên ca tòa đi s là đng viên. H phi hiu rng Ðng cng sn là đi din ca giai cp công nhân nhưng h đã không đng v phía công nhân mà còn s nhc người ta. H là nhân viên ngoi giao nhưng quên mt nghip đoàn lao đng là biu tượng ca nhân dân lao đng Nht


dangxuanhop01
C
nh sát Nht áp gii phi công Ðng Xuân Hp
(cháu Đ
ng xuân Khu, tc Trường Chinh) .
(Hình: Kyodo News)
Công đoàn tnh Aichi da kin đi s quán Vit Nam ti Nht
Sau nhiu v vic làm ăn bn thu, gian ln, trm cp ca cơ quan chc quyn Vit Nam ti Nht như:
– V
PCI (mt tp đoàn chuyên cung cp dch v tư vn ca Nht phi đưa hi l đ được trúng thu các d án thc hin bng tin vin tr ca Nht ti Vit Nam)
– V
nhân viên, tiếp viên và phi công ca Vietnam Airlines, t chc trm cp hàng hóa trong các trung tâm mua sm ti Nht đ vn chuyn hàng gian v Vit Nam tiêu th

– V
tu nghip sinh Vit Nam b các doanh nghip xut khu lao đng ca chính quyn CSVN bóc lt như nô l
– V
lãnh s quán VN ti Osaka ti Nht bán passport Vit Nam cho tt c mi người

– V
đi s quán VN b mt công đoàn đa phương ti Nht kin.
Trên nhi
u din đàn đin t ti Nht, nhiu người Nht cc đoan đang kêu gi ty chay người VN, đui hết người Vit v nước, ct vĩnh vin các khon vin tr cho Vit Nam.

Có ng
ười so sánh vin tr cho Vit Nam ung hơn là đ tin vào cng, bi tin thuế ca h đang được dùng đ nuôi bn giòi b Vit Nam …

Cnh sát Nht khám xét toàn b các văn phòng đi din ca Vietnam Airlines ti Nht.

Người phát ngôn ca Vietnam Airlines va chính thc xác nhn: Tt c các văn phòng đi din ca Vietnam Airlines ti Nht va b cnh sát Nht lc soát đ tìm kiếm hàng hóa b ăn cp.

V
tai tiếng liên quan ti Vietnam Airlines bt đu t ngày 10 tháng 8, sau khi cnh sát qun Kumamoto bt qu tang hai tu nghip sinh người VN đang ăn cp hàng hóa ca mt trung tâm mua sm. Hai tu nghip sinh này đến Nht đ làm vic cho mt công ty xây dng hi tháng 2. Mi tháng h nhn được 70,000 Yen nhưng b các doanh nghip xut khu lao đng ca ph quyn VN trn lt 50,000 Yen/tháng nên không đ sng và được mt nhân viên ca Vietnam Airlines ti Nht tuyn m đ đi ăn cp các m phm

Báo chí Nh
t cho biết, cnh sát Nht đã xác đnh có ti 85 người VN liên quan ti t chc trm cp này. Ðng thi, cnh sát Nht tuyên b, vic đưa tu nghip sinh VN sang làm vic có du hiu buôn người nên đã đ ngh cnh sát hình s quc tế hp tác điu tra.
dangxuanhop02
X
u h, phi công Ðng Xuân Hp t ci áo,
che m
t tránh ng kính ca báo gii Nht
khi b
bt gi ti phi trường Fukuoka
(Hình: Kyodo News)

Hôm 17 tháng 12, cnh sát Nht đã bt qu tang Ðng Xuân Hp, phi công ca Vietnam Airlines đang vn chuyn hàng gian v Vit Nam. Cnh sát xác đnh có khong 50 nhân viên (bao gm c phi công ln tiếp viên hàng không) ca Vietnam Airlines dính líu đến t chc trm cp và vn chuyn hàng gian đang b điu tra. Vì các nghi can cùng cho biết nhng Văn phòng đi din ca Vietnam Airlines ti Nht là nơi ct giu hàng trm cp nên mt đt khám xét nhng văn phòng này va được thc hin.

Theo báo đi
n t VnExpress, người phát ngôn ca Vietnam Airlines ch xác nhn cnh sát Nht đã khám xét các văn phòng ca hãng này và đã làm vic vi mt s tiếp viên, phi công. Phía Vietnam Airlines t chi bình lun trước khi gii hu trách Nht công b thông tin.

“Tu nghip sinh” XHCNVN ti Nht mt loi nô l
V bê bi liên quan ti Vietnam Airlines ti Nht không ch gii hn trong phm vi t chc-vn chuyn-tiêu th hàng ăn cp. Báo chí Nht và mt s du hc sinh ti Nht đã cung cp thêm nhiu thông tin đ lý gii vì sao “tu nghip sinh VN ti Nht phi tham gia vào các t chc trm cp do nhân viên Vietnam Airlines t chc.

V lý thuyết, tu nghip sinh là mt dng hc ngh nên dù sang Nht đ làm thuê song không được tr lương mà ch được hưởng tr cp. Ðó là s bt công th nht mà người nghèo Vit Nam phi gánh chu khi chp nhn sang Nht làm thuê.

Bt công th hai là mun được đi sang Nht làm tu nghip sinh, nhng người nghèo Vit Nam phi đóng khong 1 triu Yen/người cho Sovilaco hoc Suleco (nhng doanh nghip quc doanh, đc quyn xut khu lao đng sang Nht).

 Vì s tu nghip sinh b trn, Nguyn Gia Liêm đi din ca B Lao Ðng Thương Binh Xã Hi VN được c sang Nht đ giám sát, bo v quyn li cho người lao đng Vit Nam đã yêu cu gii ch Nht thu gi passport, th ngoi kiu ca tu nghip sinh nhm bo v quyn li cho Sovilaco hoc Suleco. Ða s ch hãng ca Nht ch dám gi passport ca tu nghip sinh vì thu gi giy t tùy thân ca người khác là vi phm lut pháp ca Nht.

Gn như tt c tu nghip sinh ti Nht phi làm vic khong 20 tiếng/ngày và 7 ngày/tun nhưng ch được tr tr cp 70,000 Yen/tháng (khon thu nhp ch bng mt na mc thu nhp ti thiu) vì là… tu nghip sinh. Bt công th ba là 50% khon tr cp 70,000 Yen/tháng đó được gii ch Nht chuyn vào tài khon ca Sovilaco hoc Suleco ti Nht, đ Sovilaco hoc Suleco khng chế tu nghip sinh

Mt mt ngăn nga h b trn do lao đng cc nhc, lương thp, mt khác đ hưởng tin li. Nếu tu nghip sinh đau bnh, xin tr v nguyên quán sm hoc có li lm dn ti b sa thi trước khi hp đng gi đi làm tu nghip sinh hết hn, Sovilaco hoc Suleco s tch thu toàn b s tin 50% đã gi mi tháng đ bi thường các thit hi do vi phm hp đng. Ðó là chưa k, mi tháng, mt tu nghip sinh còn phi tr cho Sovilaco hoc Suleco 10,000 Yen qun lý phí”.

Mt blogger người Vit có nickname là Minh T, sng ti Nht khng đnh: Vi 25,000 Yen còn li, phi dành 10,000 Yen tr tin nhà/tháng, 15,000 Yen đ tr các loi chi phí ăn, ung, đin, nước, ga, gái không làm điếm, trai không ăn cp cho bn Hàng không VN mi là chuyn l vì h đã b bóc lt đến tn xương ty. Mong sao cnh sát Nht phi hp vi ICPO (Hình cnh Quc tế), điu tra, ht hết bn bt lương trong các đường dây buôn người ca chính ph VN như h đã tuyên b.

Viên chc ngoi giao VN ti Nht: Bn thu và thô l
Bên c
nh các scandal PCI, Vietnam Airlines, Tu nghip sinh, các viên chc ngoi giao ca VN ti Nht cũng đang to ra vô s tai tiếng.
T dư lun, báo chí Nht đã c phóng viên điu tra vic các cơ quan ngoi giao ca VN ti Nht bán giy t gi. Mt phóng viên Nht đã th liên lc và cui cùng mua được mt passport t lãnh s quán VN ti Osaka vi giá ch có 30,000 Yen, dù anh ta hoàn toàn không phi là công dân VN và không biết nói tiếng Vit.

Ngoài v
Quc tch VN tr giá 30,000 Yen, tòa đi s VN ti Tokyo cũng đang nm trong tm ngm do b nghi chuyên chng thc các bng lái xe gi (đ người s dng được min thi ly bng lái xe ti Nht). S Cnh sát Tokyo đã ban hành mt ch th, theo đó, nhng giy t do tòa đi s VN chng thc ch có giá tr s dng sau khi đã được B Ngoi Giao Nht chng thc li, rng con du ca Tòa Ði s VN trên giy t là du thc.

V mi nht, đang khiến dân chúng Nht phn n đó là vic mt viên chc ca tòa đi s VN ti Nht lăng m công đoàn tnh Aichi (Airoren), mt chi nhánh thuc Tng Công Ðoàn Nht. Trước đó, Airoren đã nhn s y thác ca t chc công đoàn đi din cho các công nhân làm vic cho Toyota, yêu cu bo v quyn li cho 64 tu nghip sinh VN, vn đang b Sovilaco, Suleco ca phía chính quyn VN và các công ty trung gian Nht bóc lt.

Sau khi Airoren liên lc vi 64 tu nghip sinh này đ làm các th thc thay mt h np đơn kin đòi quyn li, c 64 người đã b viên chc ca tòa đi s VN ti Nht gi lên làm vic

Trong bui làm vic đó, tu nghip sinh được yêu cu chm dt quan h vi Airoren bi Airoren là mt t chc phi pháp hot đng như Mafia. Ai đó trong s 64 tu nghip sinh đã bí mt ghi âm và sau khi băng ghi âm được chuyn cho Airoren, Airoren đã gi văn bn phn kháng cho chính quyn VN, yêu cu th tướng VN phi xin li, nếu không, h s kin đi s quán VN ra tòa án Nht.

Trước s kin này, blogger có nickname “Minh T” nhn xét: Chc chn nhng nhân viên ca tòa đi s là đng viên. H phi hiu rng Ðng cng sn là đi din ca giai cp công nhân nhưng h đã không đng v phía công nhân mà còn s nhc người ta. H là nhân viên ngoi giao nhưng quên mt nghip đoàn lao đng là biu tượng ca nhân dân lao đng Nht.

 Cũng blogger Minh T k tiếp: Tanaka Masao mt cnh sát viên ca tnh Gunma đang tham gia điu tra v hàng không VN, có cha tng là c vn quân s cao cp ca Vit Minh, nói như thế này vi báo chí Nht: Tôi không th tưởng tưởng và hiu được, ti sao mt dân tc có 4,000 năm văn hiến, dũng cm, li đ thế h con cháu phi đi làm nô l x người như vy.
__._,_.___

Posted by: Khai Vo 

Popular Posts

Popular Posts

My Link