Monday, August 10, 2015

PHÁ XIỀNG CỘNG SẢN


PHÁ XIỀNG CỘNG SẢN

Bây giờ Tổ quốc rất nguy nan,
Chín chục triệu dân quá khổ nàn !
Tàu khựa xâm lăng giành biển đảo,
Đảng ta quy phục khiếp lân bang.
Rồng Tiên Đất Việt ai đem bán ?
Hồn Mẹ Âu Cơ lệ chảy tràn !
Ơi hỡi đồng bào mau nổi dậy…
Phá xiềng Cộng Sản cứu gian san !

NHẬT HỒNG NGUYỄN THANH VÂN
August 8, 2015
signature

GIỮ NGUYÊN QUÊ MẸ CÙNG SẺ SAN BỔN PHẬN 

Tiến thoái giờ đây quả lưỡng nan 
Nào ai yêu nước thực nồng nàn 
Mau mau đứng dậy sua cường địch !
Gấp gấp vùng lên chống ngoại bang  !
Đất Việt phải do dân Việt giữ
Trời Nam chớ để giặc Mông tràn 
Cháu con Trưng Triệu Cùng Hưng Đạo 
trách nhiêm công dân quyết sẻ san  

LTĐQB phụng họa 
08/08/2015

ĐI NÀO CÙNG ĐI…
Họa nương vận

Chông chênh vận nước mảnh thuyền nan
Nhưng có lòng dân tiếp…"Bát Nàn"
Nữ tướng ra quân trừ giặc cỏ
Anh thư cái thế tạo liên bang
Giúp cho dân tộc biên cương vững
Xây dựng quê hương-hạnh phúc tràn
Mở mới kỷ nguyên nhà Đại Việt
Đẹp từ tâm thức,cảnh quan san

Thái Huy,8-07-15

DÂN VIỆT HÃY VÙNG LÊN !

Mặc dù chống Cộng có gian nan
Ta quyết vùng lên để giải nàn
Cứu nước lâm nguy bên vực thẩm
Thương dân đói khổ bởi cường bang
 Diên Hồng hội nghị cùng chung ý
Vạn kiếp sử ghi giặc chạy tràn
Hồn Mẹ Việt Nam đang réo gọi
Bất công,tham nhũng phải bằng san!

SQ

NỖI  VONG  QUỐC

 Tổ  Quốc  sa  vào  thế  giải nan
dân tình hải , nội quả nghèo nàn
loạn  luân  đạo  tặc  bầy  vô  sản
nô lệ thuộc quyền bọn ngoại bang
kinh tế hưng vong lâm  bế  tắc
suy  đồi  văn hóa  rải  lan  tràn
yêu Nước ai nào lo chính trực
chân  lý đâu người biết sẻ san

Tố Nguyên
08/08/2015
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Popular Posts

Popular Posts

My Link