Friday, June 19, 2015

Nghị viện Hồng Kông bác bõ luật bầu cử do Bắc Kinh (Trung Cọng) áp đặt


Matthew Trần:
Zân HK hành xữ kòn ngon lành/ can đãm  hơn đám chóp bu VGCS nhà ta !!
MT

Nghị viện Hồng Kông bác bõ luật bầu cử do Bắc Kinh (Trung Cọng) áp đặt

"Tuy nhiên công cuc đu tranh vì dân ch cho vùng lãnh th này vn chưa kết thúc, lý tưởng v mt nn dân ch Hng Kông đã b tht lùi ».

media

Nhng người ng h dân ch đón mng vic Ngh vin Hng Kông bác b d lut ci cách bu c, 18/06/2015.
D lut ci cách bu c Hng Kông b bác ti Ngh vin trong cuc biu quyết ngày 18/06/2015. Đây là mt thng li ca phe dân ch và là thông đip mnh phn đi Bc Kinh can thip vào các hot đng chính tr ca đc khu hành chính này.
D lut ci t bu c ca Hng Kông do Trung Quc đ ngh ch được 8 dân biu tán đng. 28 ngh viên b phiếu chng. Đ được thông qua, ti thiu văn bn này cn được 47 lá phiếu ng h.

Ngh vin Hng Kông bác b kế hoch do Trung Quc đ xut. Theo đó Bc Kinh đng ý cho người dân Hng Kông ch đnh trưởng đc khu hành chính, nhưng các ng viên phi là người đã được chính quyn trung ương đng ý cho ra tranh c.

Theo ghi nhn ca AFP tt c các đi biu Hng Kông đi din cho phong trào dân ch đu đã có mt trong cuc b phiếu Ngh vin đ t chi « mt trò h dân ch ». Kết qu cuc biu quyết nói trên đã khiến nhiu dân biu thân Bc Kinh phn n. Nhiu người b ra v trước khi din ra cuc biu quyết.

bên ngoài Ngh vin, phe dân ch Hng Kông vui mng đón nhn kết qu nói trên.
D lut bu c Hng Kông do Bc Kinh áp đt đã dn ti các cuc chiếm đóng đường ph hi mùa thu 2014, làm tê lit mt phn các hot đng kinh tế, tài chính Hng Kông.
Tuy nhiên theo thông tín viên đài RFI, Florence de Changy, phong trào đu tranh vì dân ch Hng Kông vn chưa ti hi kết.

« D lut bu c Hng Kông b bác vì 28 ngh viên b phiếu chng. Không ai ngc nhiên v kết qu cuc biu quyết hôm nay, nhưng din biến ca v vic s được bình lun nhiu trong nhng ngày ti, do có khong 30 ngh viên thân Bc Kinh được ch th b phiếu ng h d lut bu c, nhưng vài phút trước khi bt đu biu quyết, s này đã ri khi Ngh vin. Đây là mt c ch mang nhiu ý nghĩa, và được coi như mt hành đng phn đi nhm vào nhà cm quyn Hng Kông.

Dù sao đi chăng na, sau cuc biu quyết hôm nay, lut bu c Hng Kông vn được gi nguyên trng. Có nghĩa là c tri vn không được quyn bu c theo th thc ph thông đu phiếu trong cuc bu c vào năm 2017. Trưởng đc khu hành chính Hng Kông sp ti vn s do mt y ban gm 1.200 người ch đnh.

Ngoài ra, các dân biu trong Ngh vin Hng Kông nhim kỳ ti, d trù m ra vào năm 2020 cũng s không do dân trc tiếp bu lên. Lý do là Hng Kông d trù ci t lut bu c cp Ngh vin sau khi đã ci t lut bu c đ ch đnh trưởng đc khu hành chính này. Như nhn xét ca lãnh đo phong trào sinh viên Hng Kông, Hoàng Chi Phong, kết qu cuc biu quyết Ngh vin Hng Kông nhc nh mi người rng, công cuc đu tranh vì dân ch cho vùng lãnh th này vn chưa kết thúc, lý tưởng v mt nn dân ch Hng Kông đã b tht lùi ».__._,_.___


Posted by: <vneagle_11@yahoo.com>

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link