Saturday, November 14, 2015

NẾU TOÀN CHỦNG-TỘC ...

 
Thái-Dương Thành, NOV-13-15

Muốn không mất nước vong nòi,
Muốn con cháu hưởng cuộc đời Tự-Do.
Đứng lên gióng trống phất cờ,
Diệt-trừ Cộng-Sản ước mơ tựu thành.
NP

NẾU TOÀN CHỦNG-TỘC ...

MUỐN gìn tổ-quốc giống Tiên-Rồng,
MUỐN cứu cháu con gốc Lạc-Hồng.
MUỐN vạn công-lao tiền bối dựng,
MUỐN không mai-một xót-xa lòng.

KHÔNG phải phục-tùng giặc Bắc phương,
KHÔNG cam thờ lạy lũ vô lương,
KHÔNG đê-hèn gánh đời nô-lệ,
KHÔNG dám đứng lên tỏ quật-cường.

MẤT nước đương-nhiên mất chủ-quyền,
MẤT theo muôn vạn những tài-nguyên,
MẤT sông, mất biển  ... nguồn sinh sống,
MẤT cả nhân-tâm bởi nhược hèn.

NƯỚC trước nguy vong thấy rõ-ràng,
NƯỚC gào cầu cứu não-nùng vang.
NƯỚC buồn bô lão lơ là quá,
NƯỚC ước trẻ-trung nguyện xuống đường.

PHẢI cả toàn dân tự thức thời,
PHẢI đồng tâm chí khắp nơi nơi,
PHẢI quăng chia rẽ chung đoàn-kết,
PHẢI Bắc, Trung, Nam dậy đáp lời.

DIỆT quân nội tặc cháu già Hồ,
DIỆT sạch bưng bô lũ trở cờ.
DIỆT đám tàn dư phe đảng cuội,
DIÊT toàn vây cánh gốc Tam-Vô.

VIỆT gian nón cối lạy thờ Tàu,
VIỆT cộng côn-dồ lũ dép râu,
VIỆT sử lôi tên phường phản quốc,
VIỆT-Nam muôn thuở dũng nêu cao.

CỘNG lực nhân-dân khắp nước nhà,
CỘNG lòng công phẫn trước can qua.
CỘNG tình yêu nước yêu nòi giống,
CỘNG-Sản Việt-Nam phải hóa ma.

TDT, NOV-13-15
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ
__._,_.___

Posted by: 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link