Tuesday, December 23, 2014

CỨ VIỆT-CỘNG LÀ QUÂN BÁN NƯỚC


Thái-Dương Thành, JUL-25-14

CỨ VIỆT-CỘNG LÀ QUÂN BÁN NƯỚC

Nghĩ “Quơ đũa cả nắm” không sai.
Cộng-sản Việt-Nam rặt một bầy.
Từ cẩu HỒ, ĐỒNG, GIÁP ... thuở trước.
Tới chồn SANG, TRỌNG, DŨNG ... hôm nay.
Nào riêng PHIÊU, KHẢI ... nghe Tàu dụ.
Đâu ngoại LINH, MƯỜI ... bị Chệc gài.
Không đảng-viên nào yêu tổ-quốc,
Cho nên bán nước chúng liên tay.

TDT, JUL-24-14
Ngô-Phủ

3)- THẰNG TỒI NGUYỄN-TẤN-DŨNG

NGUYỄN-TẤN-DŨNG thằng Thủ-tướng tồi.
Nhai xương, hút máu vạn muôn người.
Quyền-uy tột đỉnh gian còn hám.
Phú-quý nghiêng trời tham chẳng thôi.
Hùa TRỌNG thờ Tàu hèn chết tiếng.
Theo SANG bán Việt nhục lưu đời.
Đồng-bào dung mãi tên vô lại,
Để nó sống là diệt giống nòi.

TDT, JUL-25-14
Ngô-Phủ

4)- CHỒN LÙI NGUYỄN-SINH-HÙNG

NGUYỄN-SINH-HÙNG bản mặt chồi lùi.
Da láng, mày trơn lươn, lạch chui.
Mặt mẹt điêu-ngoa nòi mánh khóe,
Trán vồ xảo-trá hạng dùi cui.
Hùa bầy bán nước nguyên bầy khoái.
Hiệp lũ xâu dân cả lũ vui.
Chủ-Tịch khỉ ngồi nơi Quốc-Hội,
Việt gian chính cống : Hắn xưng tui.

TDT, JUL-25-14
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ


Popular Posts

Popular Posts

My Link