Tuesday, December 23, 2014

Dưới con mắt người Nhật: “Trung Quốc chiếm trọn Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian?”

Dưới con mt người Nht: “Trung Quc chiếm trn Vit Nam ch là vn đ thi gian?”

Published on December 20, 2014.


GACMA-HOANGSA
Âm mưu ca người Trung Quc s dng trên Bin Đông được gi là chiến thut “ct lát salami”, nghĩa là h s không cùng lúc chiếm toàn b mà là “ăn mòn” tng b phn, sau đó đc chiếm trn vn.

Bài viết dưới đây mượn li ca mt người Nht vn sinh sng và làm vic ti Vit Nam khá lâu. Anh bn này có góc nhìn rt khác đi vi kế hoch xâm lược Vit Nam ca Trung Quc, đng thi châm biếm, đ kích s th ơ ca mt s v lãnh đo tnh thành trước mi đe da đt ra cho đt nước.
Tâm s
ca anh như sau:
Tôi đã sinh sng và làm vic khá lâu ti đt nước các bn, dĩ nhiên trước khi sang đây, chúng tôi đã nghiên cu rt nhiu v văn hóa và lch s Vit Nam đ có th hòa nhp tt.Cũng như các bn, nước Nht chúng tôi đang tri qua thi kỳ vô cùng khó khăn khi liên tc phi cnh giác và đi phó vi nhng âm mưu thôn tính Qun đo Senkaku trên bin Hoa Đông ca Trung Quc. Đi vi tình hình đt nước bn hin nay, tôi có mt s đánh giá như sau:
Thói quen bành trướng ca người Trung Quc đã có t xa xưa, quc gia này luôn lăm le xâm chiếm nước Vit, đin hình là s kin An Dưng Vương mt nước đã bt đu thi kỳ Bc thuc kéo dài 1000 năm trong lch s Vit Nam, đến khi Ngô Quyn đánh thng gic trên sông Bch Đng. Ri thì hàng lot cuc chiến tranh biên gii khác kéo dài t xưa cho đến nay, tham vng bành trướng ca người Trung Quc vn cháy rc không ngng. Quc gia phía Nam luôn là mc tiêu mà người Trung Quc nhm đến, tuy nhiên các bn không d dàng b c hiếp và xâm lược.
T thi xưa, người Trung Quc đã không ngng n lc xâm phm b cõi Vit Nam, điu này vn kéo dài cho đến ngày nay và h s tiếp bước thế h cha ông tiếp tc s nghip bành trướng. Âm mưu ca người Trung Quc được gi là chiến thut “ct lát salami”. Nghĩa là h s không cùng lúc chiếm toàn b lãnh th ca Vit Nam mà là “ăn mòn” tng b phn, sau đó đc chiếm trn vn, toàn b. Chiến thut này không ch áp dng ti Bin Đông – tng bước đc chiếm các bãi cn và đo nh, cng c yêu sách ch quyn Trung Quc trên Bin Đông, mà còn được áp dng trong âm mưu xâm lược trên đt lin Vit Nam.
Kế hoch “tích tiu thành đi” ca Trung Quc gm nhiu hành đng nh: t vic thâu tóm và biến các công ty Vit Nam thành công ty Trung Quc, tăng cường s hin din ca người Trung Quc ti Vit Nam; cho ti vic đy mnh đu tư ln trên khp đt nước, đc bit là khu vc Qung Tr đến Tha Thiên Huế – nơi hp nht theo chiu Đông-Tây ca di đt hình ch S (b rng ch khong 40km).
Vic di dân âm thm xâm nhp vào lãnh th Vit Nam là bước nh to bàn đp đ người Trung Quc đng hóa cũng như gây nhiu trt t xã hi ti đt nước các bn. Trên di đt hp nht ca Vit Nam, h mun dn thay thế người Vit bng người Trung Quc nhm phc v cho âm mưu chia ct Vit Nam và mưu chiếm Bin Đông. Bi vì t căn c quân s Du Lâm ca Trung Quc trên đo Hi Nam đến Ca Vit (Gio Linh, Qung Tr) ca đt nước các bn ch khong 320 – 350km theo đường chim bay. Do đó, h d dàng thc hin âm mưu chia ct hai min Nam Bc trên c v đường b ln đường bin.
“Mt đt là mt nước”, người Trung Quc đã li dng đim này đ thc hin âm mưu xâm lược ca h. Cách đây không lâu, h không tiếc tay chi mnh tin thuê đt đu ngun trng rng ca Vit Nam nm c ba min Bc – Trung – Nam vi thi gian thuê dài hn là 50 năm.

Nh
ng vùng đt đu ngun đu có ý nghĩa chiến lược rt quan trng đi vi Vit Nam, vic d dàng cho Trung Quc thuê đt s to điu kin thun li cho h thc hin mưu đ“xâm chiếm”.
Mi đây nht là vic lên kế hoch xây dng khu du lch ngh dưỡng quc tế World Shine (Huế) nm khu vc đèo Hi Vân – nơi có v trí chiến lược quan trng v quân s ca Vit Nam. Năm 2013, tnh Tha Thiên – Huế đng ý cp phép gn 200ha đt khu vc đèo Hi Vân cho mt công ty Trung Quc đ thc hin D án xây dng Khu du lch ngh dưỡng quc tế World Shine vi tng mc đu tư lên đến 250 triu USD.
Theo thông tin mà tôi biết, nơi này có liên quan đến quân khu V và quân khu IV ca Vit Nam, nếu chiếm được đèo Hi Vân tc là chiếm được Đà Nng. T Đèo Hi Vân nếu “ln chiếm”sang Đèo Ngang thì Vnh Bc B chc chn s b chia ct, Trung Quc khi đó hoàn toàn đ sc đe da an ninh quc gia ca Vịệt Nam. Đây là binh pháp có t ti xa xưa, t li dng kinh tế nhm đến mc tiêu quc phòng, tung ha mù khiến cho đch mt phương hướng, đây là điu người Trung Quc đang hướng ti.
Nhưng l thay, các v ch tch huyn tnh ca Vit Nam có l chưa được hc binh pháp này. Trung Quc ch cn vung tin mua đt đ đu tư thì các bn đã nhanh chóng ct đt cho thuê mà không my may nghi ng. Dĩ nhiên mưu đ này không th qua mt được các v tướng lĩnh quân đi. Âm mưu b vch trn và kế hoch ca người Trung Quc tht bi ngoài ý mun.
Nhưng các bn nên nh, Trung Quc s không t b kế hoch thâm đc ca mình và tôi lo ngi rng vn còn nhiu v Ch tch tnh sn sàng cp phép cho các d án nhanh chóng đ đt được cái mà h gi là “li ích chung ca cng đng, cũng như vì s phát trin kinh tế xã hi ca tnh và quc gia” (nhưng thc ra là li ích ca riêng h). Không my khó khăn khi thuyết phc nhng v lãnh đo này, h có v khá d dãi và nhìn nhn s vic quá đơn gin, trong khi người Trung Quc thì quá thâm đc!
Mi đây, chính quyn thành ph Bng Tường (Trung Quc) đã đ ngh phía Vit Nam cp phép cho 1.000 xe vi khong 1.500 người Trung Quc du lch ti Vit Nam và quá cnh sang các nước ASEAN, vin c “nhân dp hi ch thương mi Vit Nam – Trung Quc”trong tháng 12/2014.
Yêu cu ca Trung Quc đã vp phi s phn đi ca B Giao thông Vn ti và B Quc phòng Vit Nam. Có l, các bn đã bt đu đ cao cnh giác hơn trước âm mưu ca Trung Quc khi c tình đ ngh được phép đi li t do t 5 ca ngõ ca Vit Nam. Thông qua vic đưa mt s lượng ln người Trung Quc đi khp đt nước này, h d dàng do thám tình hình, cài người Trung Quc vào người Vit Nam, gây nguy him cho chính người Trung Quc đ có c bt b Vit Nam,… Nhng điu như vy chng phi rt d dàng xy ra nếu đ ngh trên được chp thun hay sao?
Mt đim khiến tôi cm thy l nht đó là khi âm mưu ca Trung Quc b vch trn, lãnh đo ca các tnh thành Vit Nam li d dàng phi b trách nhim quanh co bin minh cho quyết đnh sai lm. Dường như các v y chưa tng được hc v “nhn sai và sa sai”, nếu như đt nước chúng tôi, thì ngay lp tc các lãnh đo ca chúng tôi s t li trước người dân và xin t chc.
Thiết nghĩ nếu Vit Nam vn còn nhiu v quan chc dùng lý do “lo lng cho li ích chung ca cng đng” (thc cht là ca riêng h) và c tình l đi “s an nguy ca đt nước thì âm mưu xâm lược Vit Nam ca người Trung Quc ch là vn đ thi gian mà thôi.
Theo Mai Phm.Popular Posts

Popular Posts

My Link