Saturday, April 25, 2015

Biểu tình trước tòa Đại sứ CHXNCN Việt Nam

By SBS Vietnamese · Updated 8 minutes ago
Theo BCH CĐNVTD Úc châu, sáng 26/4 trên dưới 2 ngàn người đã kéo về Canberra để biểu tình đánh dấu 40 năm ngày mà người Việt tị nạn Cộng sản gọi là Quốc hận. (Photo SBS Phan Bách, Quốc Vinh)

-----------------------------------Thái-Dương Thành, APR-24-15

CHƯA RỬA ĐƯỢC THÙ ...

Chưa rửa được thù Quốc-Hận mang.
Bốn mươi năm đã lạnh-lùng sang.
Không mời lại tháng 4 đen tới,
Cảm thấy trĩu buồn nặng xốn-xang.

Triệu mốt anh em lính Cộng-Hòa (*)
Người nơi hải-ngoại kẻ quê nhà.
Đàng lo vật lộn đời lưu-lạc,
Phía tựa lao-tù máu lệ sa.

Càng thảm phần tư triệu chiến-binh (**)
Oai-hùng vị quốc đã hy-sinh.
Mà nay nghĩa-địa không nhang khói,
Còn bị xới đào thách hiển-linh.

Hôm nay, mong Hải-Lục Không-Quân,
Một phút thiêng-liêng tin tưởng cần.
Dưới lá cờ vàng 3 sọc đỏ,
Thành tâm tưởng-niệm các vong thân.

Và sau, xin Hải-Lục Không-Quân,
Đôi phút chị anh vấn cá-nhân.
Mình giúp được gì cho đất mẹ,
Trên đe dưới búa lũ hung thần ?

Hay chị, hay anh, trong lẫn ngoài,
Rẽ riêng, riêng rẽ chẳng đan tay.
Niềm tin phục-quốc càng lơ-đảng,
Nước mất hay còn chẳng đoái hoài ?

Rồi năm năm nữa sẽ qua mau.
Biên-Bản Thành-Đô án lệnh nào.
Hiệu-lực thi-hành theo ký-kết,
Việt-Nam vĩnh-viễn phụ-dung Tàu.

Xin khẩn gọi nhau, thúc giục nhau.
Mọi thành-phần, mọi giới đồng-bào.
Từ già chí trẻ cùng vùng dậy,
Bằng khiếp nhược hoài hận vạn sau.

Duy nhất con đường cứu quốc-gia.
Đứng lên diệt sạch lũ tà ma.
Tập-đoàn Cộng-Sản phường vong bản,
Dân-Chủ tái xây đất nước nhà.

TDT, APR-24-15
Ngô-Phủ

(*) Theo tài-liệu của Hoa-Kỳ thì QLVNCH có 1.100.000 Quân-nhân.
(**) Đúng ra là 243.000 tử-sĩ của QLVNCH, cũng theo tài-liệu của Hoa-Kỳ (khắc trên bia đá ở một công-viên của Phoenix, AZ).

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ
__._,_.___

Posted by: <ngophu7
=====================================


30-4 NGÀY QUỐC HẬN

Hận giặc Cọng , hận mình  cứ phải hận
hận mình bởi đám tướng tá ruồi trâu
bồi cho Pháp , bồi cho Mỹ , giờ Cọng bồi Tầu
năm xưa quân đội nâng lên hàng “quân lực”
giờ thay bộ đội  “anh hùng”mà đứng đực
mặc Bắc phương chiếm Ải - đảo Hoàng Sa
đào bâu-xít đào mồ mả cướp cửa nhà
giết chí-sĩ anh minh của đất nước
giam ngục những người quên mình vì tổ quốc
áo cà sa, chuông mõ xuống đường hạ nhục Thần
phá tu viện nhà thờ đạp thập giá dưới chân
trí thức chồn lùi sĩ này sĩ kia đủ loại sĩ
nàng Tô Thị căm đứa bỏ chức vợ,mẹ đi làm đĩ
lập chính phủ ma đầu ngồi chồm hổm chổng mông
viết tuyên ngôn,thảo đơn xin xỏ viển vông
người dân chính sĩ nông công thương đâu hết cả
thiên thời địa lợi bốn muơi năm đã
vẫn bọn khỉ tam vô phi nhân tính chễm chệ ngồi
quốc thể,con rồng cháu tiên hạ bệ dưới ngoi
đến bao giờ có được Niềm Tin mới
cờ ba miền máu đỏ da vàng ngày nào bay phất phới
một khí thế mới mãi mỏi đợi mòn chờ
cứ chia rẽ cứ tư thù cứ ngẩn ngơ
thế thì sao bỏ ngày quốc hận !

Tố Nguyên

__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Featured Post

Xa hoa trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới

---------- Forwarded message ---------- From: Quynh Tran < Date: 2017-11-12 19:12 GMT-08:00 Subject: Fw: Xa hoa trong siêu du thuyền...

Popular Posts

Popular Posts

My Link