Tuesday, March 3, 2015

Thấy gì qua “nhận thức mới”??Thấy gì qua “nhận thức mới”??
Thấy gì qua “nhận thức mới” - định nghĩa mới của đảng CSVN về khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN??

Phan Châu Thành (Danlambao) - 
Đại họa 12 sẽ là cơ hội cuối cùng trang bị vũ khí ăn cướp cho các “lực lượng sản xuất” và “thành phần kinh tế mới” vô cùng đông đảo đó… Đợt này dân Việt sẽ lầm than bởi 12 xứ quân ăn cướp của đảng sau Đại họa 12… Điều đáng sợ mỉa mai là các xứ quân ăn cướp mới có vai trò quản lý và lãnh đạo nền kinh tế, không chỉ chủ đạo thôi nhé… Từ nay, các DNVVN chân chính (không phải lũ “rửa bô” cho tư bản đỏ) sẽ bị thêm bọn đảng nó vừa kinh doanh vừa chỉ đạo tất cả, bọn nhà nước nó vừa kinh doanh vừa ra luật kinh doanh, và bọn chính phủ vẫn là lực lượng chủ đạo ăn cướp ăn hiếp trong kinh tế xã hội này thì… chỉ có đi tu. Tôi PCT cũng có một DN Nhỏ chắc phải cho chết đứng (không chôn được) rồi rút lên núi tu thôi, nhưng chắc phải tự lập am mà tu vì dễ chui vào chùa quốc danh mất… Mà lập am thì phải xin phép đảng ta-ù mất 3-5 hay 10 năm chưa chắc đã được nếu không đăng ký vào dòng tu của đảng, hu hu…

*
“Nhận thức mới” của Đại họa 12

Theo TTXVN, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 12 đã nêu ra định nghĩa mới của đảng CSVN về khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là:

“Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường.

Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội.”

Chúng ta hãy lướt sơ qua định nghĩa-nhận thức mới dài dòng trên của CSVN về khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN của họ, bỏ qua những phần “nước lã” chỉ để lừa bịp dân và tự lừa bịp nhau của đảng, mà không được in nghiêng vàtô đậm, gạch chân… ở đây. Phần được in nghiêng và tô đậm, gạch chân… là cốt lõi của “nhận thức mới” và cả nhận thức “cũ” của CSVN về khái niệm “sáng tạo” này của đảng ta-ù, sẽ là những ý, nội dung chính chúng ta sẽ phân tích,

Có gì mới? Có ba cái “mớí” đại họa…

Để biết có gì mới, chúng ta hãy nhắc lại những ý cơ bản chinh và chung trong định nghĩa cũ của khái niệm này của đảng ta-ù (mà mới người mỗi lúc, mỗi nơi lại phát biểu khác chau – vì còn đang đi tìm ra nó) cho đến trước HN TƯ 10 hồi giữa tháng 1/2015, đó là:

“Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế đa thành phần gồm các lực lượng kinh tế nhà nước, kinh tế cá thể dân doanh và đầu tư nước ngoài,trong đó lực lượng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa mà lực lượng kinh tế nhà nước là đại diện

Từ hai định nghĩa trên chúng ta thấy “nhận thức mới” đã được mở rộng và nhấn mạnh như sau:

Thứ nhất, gọi tên mới, họ thêm tên Việt Nam vào sau cụm từ “định hướng XHCN” thành “định hướng XHCN Việt Nam”. Lý do? Mấy chục năm nay kinh tế Việt Nam phải theo định hướng XHCN rồi nhưng đảng ta-ù và không ai biết XHCN là gì, thì đi đâu, coi như toàn đi ‘mù”? Nay thêm chữ Việt Nam thì rõ ràng là biết đi đâu rồi nhé! Giống như: Tự do là… cái con cặc tao đây này! Hay: Tao là định hướng của tao! Thật vô cùng tiện lợi: Con cặc tao định hướng cho tao… (Tôi rất đau lòng vì một chữ Việt Nam để sai chỗ mà tôi phải viết những dòng comment này, cũng là muốn bảo về sự linh thiêng của hai từ Việt Nam mà thôi).

Ngoài ra, gọi tên VN thế để lừa bịp dân VN rằng đây (đảng ta-ù) không có mùi vị Bắc Kinh đâu nhé! Nhưng nó lại tự thò cái đuôi luôn bắt chước Tàu, theo chỉ đạo của Tàu hoàn toàn (có thể không trong vụ thêm tên Việt Nam này), vì kinh tế định hưỡng XHCN của Tàu được thêm tên “có màu sắc Trung Quốc” ấy là màu máu, sắc máu của cờ máu. Đảng ta-u còn có thể nịnh tàu và lừa dân tốt hơn bằng cách thêm đuôi “có mùi vị Việt Nam” sau “định hướng XHCN”. Mùi vị thì không đụng hàng với màu sắc, lại đối nhau với màu sắc, chứng tỏ đảng ta-ù chả kém cạnh gì quan thầy Tàu, mà nó vẫn có đặc trưng riêng là… tanh tưởi. Đó quả là một nhận thức mới uyên thâm của đảng ta-ù! Nhưng dù có gọi tên mới thế nào thì dân ta ai cũng đều biết tất cả đều đã được định hướng Tàu từ… Thành Đô rồi.

Thứ hai, gia tăng kiểm soát, họ đưa thêm hai tầng quản lý Nhà nước và lãnh đạo của Đảng vào trong và lên trên nền kinh tê thị trường định hướng XHCN Việt Nam” đó. Đến nay, nền “kinh tế thị trường định hưỡng XHCN” của Việt Nam mới chỉ phải chịu dưới “vai trò chủ đạo” của thành phần kinh tế nhà nước (làm ra dưới 30% GDP nhưng xài hết trên 70% nguồn lực Quốc gia) thôi mà đã chắt ngắc ngoải thế này (mỗi năm 1-2 trăm ngàn DNVVN chết bất đắc kỳ tử và mất xác – không được chôn…). 

Sắp tới, sau Đai Họa 12 dân Việt ta sẽ chịu một cổ ba tròng: doanh nghiệp nhà nước chủ đạo (chính phủ X), Nhà nước quản lý (Quốc hội “ăn tất tật”) và đảng ta-ù lãnh đạo (hèn với giặc ác với dân, dâng nộp nôn sông Việt cho quan thầy Tàu)… thì chẳng những nền “kinh tế thị trường” của Việt Nam “định hướng chính mình” sẽ tiêu tan mà cả dân tộc nôn song này cũng sẽ vây?!

Thứ ba, bổ sung lực lượng sản xuất và thành phần kinh tế. Trích: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam sẽ… phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế,” Thực chất ở đây là CSVN sẽ (đã) bổ sung lực lượng đàn áp kinh tế và cướp bóc kinh tê trong vỏ bọc “nhiều lực lượng sản xuất” có “nhiều hình thức sở hữu” (nhiều cảnh trôm chỉa tài sản quốc gia hợp pháp hơn) gọi là “nhiều thành phần kinh tế”… 

Nếu Mác-xồm ở bên London có đội mồ chui lên, đọc xong định nghĩa mới về nên kinh tế thị trường định hướng Việt Nam này là hoa mắt bứt râu rồi lại chui xuống mồ thôi, vì hiểu sao được! Cái nhiều thành phần kinh tế này (so với 3 thành phần thôi trước đó là nhà nước, nước ngoài, tư nhân) là để cho các lực lượng kinh tế đảng, kinh tế đoàn thể, kinh tế quân đội, kinh tế công an… lâu nay núp bóng kinh tế nhà nước của 3X để kiếm ăn, bây giờ không chịu thế nữa vì sắp hết cơ hội cướp phá đất nước, nhân dân này rồi (không biết có được 5-7 năm nữa không?!) nên phải xông ra ngay thôi, kẻo mình hại dân cho bọn 3X nó cướp hết của dân thì ngu quá… 

Đại họa 12 sẽ là cơ hội cuối cùng trang bị vũ khí ăn cướp cho các “lực lượng sản xuất” và “thành phần kinh tế mới” vô cùng đông đảo đó… Đợt này dân Việt sẽ lầm than bởi 12 xứ quân ăn cướp của đảng sau Đại họa 12… Điều đáng sợ mỉa mai là các xứ quân ăn cướp mới có vai trò quản lý và lãnh đạo nền kinh tế, không chỉchủ đạo thôi nhé… Từ nay, các DNVVN chân chính (không phải lũ “rửa bô” cho tư bản đỏ) sẽ bị thêm bọn đảng nó vừa kinh doanh vừa chỉ đạo tất cả, bọn nhà nước nó vừa kinh doanh vừa ra luật kinh doanh, và bọn chính phủ vẫn là lực lượng chủ đạo ăn cướp ăn hiếp trong kinh tế xã hội này thì… chỉ có đi tu. Tôi PCT cũng có một DN Nhỏ chắc phải cho chết đứng (không chôn được) rồi rút lên núi tu thôi, nhưng chắc phải tự lập am mà tu vì dễ chui vào chùa quốc danh mất… Mà lập am thì phải xin phép đảng ta-ù mất 3-5 hay 10 năm chưa chắc đã được nếu không đăng ký vào dòng tu của đảng, hu hu…

Triển khai “nhận thức mới” sau Đại họa 12…

Mác-xồm sẽ triển khai nhận thức mới về “kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam” bằng cách… lại chui xuống mồ (là tôi đoán vậy), còn tôi thì sẽ đi tu (lên mạng hàng ngày), nhưng đảng ta-ù thi sẽ cương quyết “đưa chỉ thị vào cuộc sống” trong 5-10 năm tới, băng nòng súng:

“Đến năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; bảo đảm tính công khai, minh bạch, tính dự báo được trong xây dựng và thực thi thể chế kinh tế, tạo điều kiện ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội”.

Tại sao tôi nói bằng nòng súng? Bởi vì, điều trên mà tôi trích ra từ dự thảo tài liệu của Đại họa 12 là bịp bợm vì vô nghĩa và ngu dốt, thì làm sao thực hiện được, Chỉ có thể thực hiện cái vô nghĩa và ngu dốt băng cách ép buộc (bằng nòng súng của quân đội và công an – nay cũng tham gia làm kinh tế định hướng), Tại sao vô nghĩa và ngu dốt? Vì làm gì có cái gọi là “các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại” mà chỉ có những qui luật và nguyên tắc cơ bản của nó mà đảng ta-ù phủ nhận và chà đạp như quyền sở hữu tư nhân và quyền kinh doanh và nhân quyền, bàn tay vô hình của thị trường, cạnh tranh bình đẳng (pháp nhân kinh tế độc lập bình đẳng)?… Làm sao có thể đồng bộ giữa thể chế chính trị cộng sản với thể chế kinh tế thị trường tự do được?... 

Chỉ có thể làm điều đó bằng nòng súng, tức là dùng súng ép dân gọi địa ngục kinh tế cộng sản là “kinh tế thị trường định hướng XHCN VN”

Một kẻ vào rừng, không có la bàn, bịt mắt, và tự định hướng bằng chính con cặc của mình, miệng hét to là tôi biết đường rồi, đó là hình ảnh chính xác của đảng ta-ù với cái gọi là “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN VN”. Tôi luôn vô cùng ngạc nhiên về sức chịu đựng của tôi và dân Việt – vì chúng ta đã và đang chịu được điều đó hơn 70 hay 40 năm qua!

Popular Posts

Popular Posts

My Link