Friday, April 17, 2015

Ảnh hưởng của “Bảy chị em” (Seven Sisters) tới VN


Date: Wed, 15 Apr 2015 07:19:13 +0200
From: acl59pp@gmail.com
To:
Subject: Fwd: Fw: Fwd: Fw: [trunghocnguyentraisg] Ảnh hưởng của “Bảy chị em” (Seven Sisters) tới VN

nh hưởng ca “By ch em (Seven Sisters) ti VN

Tú Hoa
media
I. “BY CH EM”  (Seven Sisters) nghĩa là gì?

“BY CH EM hay tiếng Anh còn gi là Seven Sisters ” là tiếng lóng đ ám ch by công ty du ha ln nht thế gii , nm khong 85%—95% tr lượng d tr du ha ca thế gii. 

Khi thy ( lúc ban đu) , BY CH EM” trong ngành du ha bao gm các công ty sau đây:
•Exxon (xut thân t Standard Oil of New Jersey )
•Mobil (xu
t thân t Standard Oil of New York)
•Chevron (xu
t thân t Standard Oil of California)
•Texaco
•Gulf Oil
•Shell
•British Petroleum

V sau này, Exxon xác nhp vi Mobil vào năm 1998 đ tr thành ExxonMobil , Chevron mua đt Texaco vào năm 1984 và Britist Petroleum mua đt Gulf Oil cho nên “BY CH EM”  ln hi không còn đúng na nhưng thành ng “BY CH EM”  vn được s dng  đ ám ch các công ty du ha hàng đu ca thế gii.

Hin ti thì Chevron và Texaco,  hai thành viên quan trng nht ca  gii BY CH EM” đang khai thác du ha ti Vit Nam. Riêng Chevron thì cho là đã có mt ti Vit Nam ngay năm 1994 , tc là năm Hoa K chính thc bãi b mi cm vn đi vi  Vit Nam .  Xin được ghi chú là thêm hai công ty Chevron và Texaco đã vào Vit Nam còn đi lt dưới cái tên khác là CALTEX.

Như vy “BY CH EM thc s có mt ti Vit Nam t lâu và nhng bí n riêng tư bên trong ca gii “BY CH EM nh hung lên chính tr , lch s , và kinh tế  ca Vit Nam là điu mà cn phi phân tích cn k tn tường khi bình lun hay khi đưa ra nhng đi sách chính tr ngoi giao cn thiết cho Vit Nam

II.  nh hưởng ca “BY CH EM lên nn chính tr Vit Nam hin nay:
Cơ quan US Energy Information Administration gi tt là EIA ca Hoa Kỳ loan  báo chính thc là tr lượng du ha ti Bin Đông lên đến 11 t thùng và 190 ngàn t cubic ft khí đt (mt cubic foot tương đương vi 0.28 mét khi )
EIA cũng đưa ra bn thng kê chính thc tr lượng du ha và khí đt ca các nước trong vùng bin Đông  như sau:

Bng thng kê 1 : D tr du ha ti bin Đông
bang-1
Như vy , tr lượng du thô ca Vit Nam ( 3 t thùng ) không thôi đã chiếm gn 27.3 %  gn mt phn ba tr lượng ca toàn vùng . Còn v lượng khí đt thì Vit Nam đã đng hang th ba trong vùng theo bng tng kết trình bày trên t EIA.
D liu do chính EIA đưa ra cho thy Vit Nam đã có th cáng đáng sn xut gn 300 ngàn thùng du thô mi năm , tc là tương đương vi khong 13.5 t M kim mi năm nếu giá du thô ch là 45 M kim mt thùng.
Biu đ 1: Mc tăng trưởng sn xut du ha ca Vit Nam
bang-2
Da vào biu đ 1 , nếu ly  năm 1994 làm ct mc vì là năm Hoa Kỳ chính thc bãi b cm vn, thì sn lượng du thô ca Vit Nam đã tăng t 150 ngàn thùng mt năm lên đến hơn 300 ngàn thùng mt năm, gp đôi tng sn lương trong hai mươi năm.
Rõ ràng , vi trình đ k thut và kh năng khai thác ca Vit Nam không th to ra s nhy vt v tng sn lượng nếu như không có “BY CH EM ta đng đng sau tr sc mi mt t vn đến k thut
Quan trng hơn hết , toàn b min duyên hi phía nam ca Vit Nam, trong đó có qun đo Trường Sa (Sparatly Islands) thuc ch quyn ca Vit Nam  nm hoàn toàn trên tuyến đường chuyên ch du ha khp c vùng châu Á Thái Bình Dương, theo s xác nhn ca EIA vi tng s lên đến  11 triu thùng mt ngày vào năm 2011 được phân b ra các quc gia như bn đ dưới đây:

Ha hình 1:  Khi lượng vn chuyn du ha ngang qua bin Đông
hinh-1
Như vy , ngun li thu được t thuế hàng hi khi vn chuyn du ha qua hi phn đi vi các quc gia trong vùng và nht là đi vi Vit Nam, hin đang kim soát 29 đo ca qun đo Trường Sa vô cùng to ln.
Do đó , nhm đm bo quyn li lâu dài lên đến c trăm năm, “BY CH EM cn phi có nhng nh hung chính tr cn thiết lên chính trường Vit Nam cũng như  cn chính ph Hoa K can thip mnh m đ s đi li hàng hi, chuyên ch du ha trên con đường này không b Hi quân Trung Quc bt nt và buc phi đóng thêm thuế hàng hi cho Trung Quc.

Trung Quc đã nhiu ln kiếm cách phá ri, hăm da cũng như áp lc lên gii “BY CH EM bng nhiu kiu cách khác nhau nếu tiếp tc bt tay vi Vit Nam khai thác du ha, khí đt trong vùng .

Vic Trung Quc đưa dàn khoan du khng l 981 vào lãnh hi Vit Nam vào ngày 2 tháng Năm năm 2014 vi dàn hi quân hùng hu h tng cũng chính là nhm dn mt BY CH EM ta đã pht l Trung Quc khi ký kết các hp đng khai thác ti vùng bin này và nht là ti Cu Long Basin , phía nam duyên hi Vit Nam mà Trung Quc đã ngang ngược cương quyết đòi ch quyn. Ngoài ra , Trung Quc cũng mun nhìn phn ng ca BY CH EM ra sao trước tình hung này  (political benchmark testing).

“BY CH EM biết quá rõ v lâu v dài, khi Trung Quc đã không chế được tình hình ri thì Trung Quc s t b vn khai thác , “BY CH EM vĩnh vin không có phn và phi quy ly Bc Kinh ti đa đ duy trì s vn chuyn du ha lên Nht Bn hoc các nước khác trong vùng.
Điu đó càng cho thy gii “BY CH EM” ta không th đ các phn t Đng viên bo th thân Trung Quc trong Đng Cng Sn Vit Nam tiếp tc mnh thế  khiến nhng toan tính cam kết đu tư gia Vit Nam và  gii BY CH EM” b đe da, bt n.

Hơn na, đ đm bo quyn li lâu dài, “BY CH EM s tìm đ cách to ra cho mình nhng nh hung chính tr cn thiết trên chính trường Vit Nam nhm bo v quyn li ca mình.

Cho nên, đ “BY CH EM có th yên tâm dò tìm , đu tư và khai thác du ha và khí đt ti thm lc đa Vit Nam,  Cng Sn Vit Nam cn phi có chính sách chính tr đi ngoi hp tác vi Hoa Kỳ sâu rng v quc phòng.
Nếu Đng Cng Sn Vit Nam t ra do d hay sn sàng ng v Trung Quc thì gii “BY CH EM s không gia tăng đu tư vào Vit Nam vì ri ro ( risk) quá ln trước s hăm da ca Trung Quc.
T đó, mi bang giao Vit- M  chu nh hưởng âm thm nhưng mnh m ca gii “BY CH EM.

Đơn gin, đu tư ca “BY CH EM s sút giãm nghiêm trng dn đến thit hi  nng n  v kinh tế cho Vit Nam nếu  Vit Nam không nm trong đường li hp tác quc phòng mà chính ph Hoa Kỳ đ ra trong sách lược ca mình ti Đông Nam Á.

Như vy đường li chính tr ngoi giao ca Cng Sn Vit Nam cũng đang ln hi b nh hưởng áp lc ca  gii “BY CH EM .
Ngy trang bng lý do quc phòng, Đng Cng Sn Vit Nam đã t t xích gn li Hoa K đ tìm mt s bo v  nhm li nhun t du ha được n đnh và gia tăng.

Nếu  mt đi gn hoc hơn 10 % tng giá tr sn phm quc dân GDP ( Gross Domestic Product )  t ngun li tc du ha và c khí đt , chưa k các quyn li v công ăn vic làm , cơ s h tng kinh tế xã hi do các hot đng đu tư ca “BY CH EM đem li thì kinh tế Vit Nam và ngân sách quc gia ca Vit Nam s suy sp nhanh chóng .

Điu này s đt Đng Cng Sn Vit Nam vào tình thế lâm nguy v an toàn chính tr trước suy thoái kinh tế. Khi ngun li tài chánh t du ha mt đi , Đng Cng Sn Vit Nam s b tê lit v ngân sách , dn đến sp đ nhanh chóng v chính tr.

Ba đi th tướng Cng Sn Vit Nam, t Võ Văn Kit đến Nguyn Tn Dũng điu là người min Nam và có liên quan trc tiếp đến s an toàn, t do khai thác du ha cho “BY CH EM ngoài khơi lãnh th min Nam Vit Nam.
B lut đu tư khai thác du ha được thông qua đ  BY CH EM tư do đu thu, khai thác du ha  ban hành  vào năm 1993 khi Võ Văn Kit là th tướng.

Chevron đã vào Vit Nam năm 1994 dưới s bo v v chính tr ca Kit đ đi li nhng khong tài chánh cu tr cn thiết cho Vit Nam và Đng cm quyn cũng như s hu thun ca Chevron cho Vit Nam trong chính trường M.
Sau đây là mt đon t lá  thơ ca Lisa Barry , General Manager Government Affairs ( Tng Giám Đc Tư Pháp ) ca Chevron chính thc gi đến H Vin Hoa K ( House of Representative- H. R. ) , áp lc H Vin tiếp tc duy trì  quy chế t do mu dch “Permanent Normal Trade Relations “ gi tt là PNTR vi Vit Nam. PNTR cho phép t do mu dch gia hai quc gia Vit- M được hp pháp nguyên văn bng tiếng Anh :
“ Chevron is a long term  investor in Viet Nam . We re-entered the Vietnamese market as soon as it was legally permissible  following the end of US trade embargo in 1994 and have increased our present since then as opportunities have been available . We are please to support and urge favorable consideration of the last step in the trade normalization process: extending Pernament Normal Trade  Relations (PNTR) to Viet Nam as authorized by H.R 5602  “
(Xin tm dch : Chevron là mt công ty đu tư lâu dài ti Vit Nam. Chúng tôi hin din ti Vit Nam ngay sau khi cm vn được bãi b vào năm 1994 và tiếp tc gia tăng s hin din ca mình khi có cơ hi đu tư. Chúng tôi hết lòng vn đng và ng h bước tiến  cui cùng ca  quá trình bình thung hóa : tiếp tc duy trì  ngh quyết H.R 5602- Pernament Normal Trade  Relations (PNTR) , quy chế t do mu dch vi Vit Nam)

Đon trích trên t lá thơ ca công ty Chevron chính thc gi đến H Vin Hoa Kỳ là mt bng chng đã cho thy rõ nh hung mnh ca gii “ BY CH EM lên mi quan bang giao Vit-M tác đng đến nn chính tr và các quyết đnh chính tr sau này ca Cng Sn Hà Ni. Xin vào website đ đc hết toàn b nguyên văn bc thư bng Anh ng .

Phan Văn Khi cũng là người min Nam , tiếp ni Võ Văn Kit làm th tướng t năm 1997 cho đến 2006 , trong thi gian này thì tng sn lượng du ha ca Vit Nam nhanh chóng nhãy vt t dưới 200 ngàn thùng du lên gn 400 ngàn thùng du mi ngày  do s hin din mnh m ca gii “BY CH EM dp dìu ngoài khơi Vit Nam  (biu đ 1 )

Trong giai đon  tăng vt sn lượng du ha này, ch cn nhìn vào Chevron thì đã thy c phn ca Chevron tăng vt ti các m du ngoài khơi Vit Nam:
+ Block 122 – Phu Khanh Basin : Chevron s hu 20%,
+ Block B&48/95 – Malay/Tho Chu Basin : Chevron s
hu lên đến 42.38%
+ Block 52/97- Malay/Tho Chu Basin Chevron s
hu lên đến 43.40%

Ông Khi cũng được cho là nh s vn đng ráo riết ca BY CH EM đ ông tr thành Th Tướng Cng Sn đu tiên viếng thăm Hoa Kỳ , ký kết hàng lot các hp đng kinh tế , trong đó là chuyến đi thăm ngon mc đến nơi sn xut ca mt người bn lâu đi thy chung ca gii “BY CH EM , đó là hãng Boeing.

Nguyn Tn Dũng tiếp ni ông Khi làm Th Tướng Cng Sn Vit Nam cũng là người min Nam, m rng ca cho hàng lot các tay chân ca BY CH EM vào Vit Nam, trong đó có các hãng lc du ca Pháp, Nam Hàn, Nht Bn.

Thi ca ông Dũng, Trung Quc gia tăng sách nhiu BY CH EM ngoài khơi Vit Nam khiến quan h hai nước Vit M xích gn nhau hơn v quc phòng dn đến hàng lot các chuyến ngoi giao con thoi M- Vit .  “BY CH EM”  đang hu thun mnh cho chính gii Hoa Kỳ gia tăng hp tác quc phòng vi Vit Nam. S hu thun này khiến b quc phòng M ln lượt có nhng đi sách gia tăng tun tra hp tác ti bin Đông đ bo v quyn li đu tư ca “BY CH EM”  ngoài khơi Vit Nam.
“BY CH EM đã âm mưu núp bóng , dng ra nhiu tp đoàn du ha cho nhiu quc gia khác , ri lôi kéo các tp đoàn này vào Vit Nam , chu dng s xách nhiu và hăm da t Trung Quc buc lòng chính ph các quc gia này lên tiếng phn đi áp lc Trung Quc , to ra mt thế cuc quc tế hóa vn đ du ha ti Bin Đông có li cho toàn cu và đương nhiên , ch có hi cho tham vng riêng tư ca Trung Quc.

H qu ca âm mưu này là Vit Nam có thêm hàng lot các tp đoàn du ha t Thái Lan , Nht , Úc , Canada , Nam Hàn , Quatar , Kuwait , India ….vân vân mà hu hết điu là con đ ca “BY CH EM t vào Vit Nam dưới s hu thun ca chính ph các quc gia này.
Như vy, Trung quc nếu mun xách nhiu hay áp lc cũng mt mi vì có quá nhiu quc gia liên can , nhiu tp đoàn khác nhau đ liên h phn đi.

Các nhà phân tích , chiến lược gia đang ch xem Trung Quc s đi phó vi âm mưu này ca BY CH EM như thế nào.
Nn chính tr ca Vit Nam đc tài Cng Sn hôm nay và T Do Dân Ch mai sau  luôn luôn s phi chu  nhng tác đng và nh hung mnh t BY CH EM”  Đây là mt thc tế cn phi chp nhn khi bàn tho nhng đi sách chính tr cho Vit Nam
 

III. nh hưởng ca “BY CH EM trong lch s  ca Vit Nam:
nh hưởng ca “BY CH EM lên lch s ca Vit Nam là điu mà các s gia vn chưa chu tha nhn vì nh hưởng này không n ào l ra ngoài cho mi người nhìn thy dù nh hung này rt là quan trng
Trong quá kh, Nht Bn buc lòng phi tn công Hoa Kỳ ti Trân Châu Cng (Pearl Harbor) vào ngày 7 tháng 12 năm 1941  vì Hoa Kỳ  cm vn mi chuyên ch du ha t con đường du ha (đ cp phn II bên trên)  lên Nht Bn khiến Nht Bn s suy xp tê lit hoàn toàn v kinh tế  nếu không có  hành đng đ tìm mt gii pháp.

Hoa Kỳ hành đng cm vn du ha quyết lit như vy đi vi Nht Bn là đ tr đũa hành đng Nht Bn tn công cng Hi Phòng, lúc by gi còn thuc Đông Dương- Lindochine do Pháp kim soát vào ngày 26 tháng 9 năm 1940

Nht Bn tn công cng Hi Phòng nhm ct đt đường mua bán , trao đi tiếp vin xăng du đn dượt cho chính ph ca Tưởng Gii Thch  t Hoa K thông qua cng Hi Phòng và đường rày ni lin Hài Phòng- Hà Ni- Lào Cai- Côn Minh và Vân Nam (Sino- Vietnamese railway)
Như vy, cuc đi đu trc din ny la gia Hoa Kỳ  vi Nht Bn  v ngoi giao  t năm 1940 dn đến đi đu quân s trc din ngay năm sau đó bng trn tn công Trân Châu Cng kinh hoàng bi Nht Bn vào ngày 7 tháng 12 năm 1941  to ra đ Nh Thế Chiến ti Châu Á khi ngun t s xâm lược ca Nht Bn vào cng Hi Phòng vào ngày 26 tháng 9 năm 1940

Trong khi đó, Trung Quc đã b Nht Bn xâm lược trng trn t năm 1935 nhưng Hoa Kỳ vn ch phn đi cho có l mà thôi, không h có nhng hành đng cm vn cương quyết toàn din đi vi Nht Bn như sau trn tn công Hi Phòng ca Nht.
Đây là m
t s kin lch s vô cùng quan trng mà các chiến lược gia ca Hoa Kỳ c gng đánh l đi.
Vit Nam lao vào lc xóay ca Đ Nh Thế Chiến bi nhng tranh chp du ha gia các siêu cường trong vùng.

Quyết đnh ca chính ph Hoa Kỳ cm vn Nht Bn dn đến chiến tranh đương nhiên là có s hu thun ca BY CH EM”  vì các đi công ty du ha lúc by gi không mun b Nht Bn khng chế khi chuyên ch du ha trong vùng  cũng như ct đt mt khách hàng tiêu th xăng du khng l ca BY CH EM” là Trung Hoa Quc Dân.

Khi Đ II thế chiến chm dt  năm 1945 , tr tá đc lc ca tướng Douglas MacArthur, Thng Đc Toàn Quyn Nht Bn là phó thng đc toàn quyn Laurence Rockefeller, cháu rut ca ông t ngành du ha Hoa Kỳ , John D.  Rockefeller, tìm đ cách tăng vin cho H Chí MInh ,  mượn tên này gây ri Đông Dương đ Hoa Kỳ CÓ CƠ HI CAN THIP CHÍNH TR VÀO ĐÔNG DƯƠNG mai sau, nhm có điu kin kim soát dò tìm tr lượng du ha và khí đt ti min nam duyên hi Vit Nam và lp ra kế hoch khai thác   lâu dài trên bin Đông  sau này.

Chín năm sau đó , tc là năm 1954-1955 , cũng Laurence Rockefeller , lúc bây gi là tr tá đc lc cho tng thng Eisenhower, đã c vn cho chính ph Hoa Kỳ,  vn đng hu trường chính tr  Washington DC ng h Dim trut phế Quc Trưởng  Bo Đi nhm chm dt vĩnh vin nh hung ca người Pháp lên Đông Dương , m rng ca cho Hoa Kỳ can d vào chính tr ti Vit Nam , m ra cơ hi cho Hoa Kỳ chun b thăm dò khng đnh tr lượng du ha ca Vit Nam, ngoài khơi Cu Long Basin và qun đo Trường Sa.

Vào thp niên 1950 , k thut thăm dò du ha ngoài khơi ca Hoa Kỳ  đã rt tiến b và chính xác , ch cn cho n bom hoc mìn dười lòng bin sâu , ri đo s di li ca âm thanh s biết được chính xác v trí ca salt dome , tc là nhng bng mui cha du bên dưới.

T năm 1964 tr đi, “BY CH EM ta , nh các kế hach quân s ca Hoa Kỳ khi tham chiến ti Vit Nam làm bình phong che đy, đã có th âm thm thc hin kế hoch thăm dò mười năm ca mình trên toàn b vùng bin Đông , biết rõ chính xác và chi tiết  tr lượng cũng như v trí s phân b du ha trên vùng bin Đông này.
(Nếu không có s thăm dò này , EIA ca Hoa Kỳ làm sao có d liu , data mà thông báo?)

Hin ti, chưa có mt s gia nào b công nghiên cu nh hung sâu rng ca “BY CH EM ” lên lch s ca Vit Nam.
Đơn gin là vì, gii BY CH EM ” ta không bao gi l din mà đng đàng sau các nhân vt chính tr , hoc vây cánh vi các nhân vt chính tr  ca Hoa K đ nh hung đến các quyết đnh chính tr sao cho có li cho mình và phù hp vi tình thế chính tr toàn cu

Hoa Kỳ nh hung sâu rng đến lch s ca Vit Nam t năm 1945 đến nay t vic đưa H Chí Minh v đo chánh chính ph Trn Trng Kim gây ri Đông Dương, ct vin tr chiến tranh cho nước Pháp ti Đông Dương khiến Pháp khn đn mà b Đông Dương,  ri đến tham chiến sut 18 năm , sau li  cm vn Vit Nam 18 năm và gi quay tr li bo v Vit Nam toàn din t kinh tế , quc phòng đến môi trường thì rõ ràng , s nh hung ca “BY CH EM, mt thế lc mi bn hàng đu ca nước M,   lên các quyết đnh ca chính ph Hoa K đi vi Vit Nam , là điu tt nhiên xy ra.

Chi b vai trò & nh hưởng ca BY CH EM” lên lch s ca Vit Nam s khiến cho mi s nghiên cu s hc cn và hin đi ca Vit Nam b khiếm khuyết và lch lc đi

IV. nh hưởng ca BY CH EM lên kinh tế Vit Nam
S hin din đy đ ca  “BY CH EM”  ta ti Vit Nam v lâu v dài đương nhiên to ra sc mnh tăng trưởng kinh tế cho Vit Nam.
Căn c  vào d kin  ca World Bank , thì thu nhp v du ha ca Vit Nam đang t con s không vào năm 1986 đã lên đến gn 7 % tng giá tr sn lượng quc dân GDP vào năm 2012.
Biu đ 2:Thu nhp t du ha ca Vit Nam (%GDP)
bieu-2
Ghi chú: Gch đ trên là ch du mc năm Hoa Kỳ bi b cm vn đi vi Vit Nam
Trong điu kin kinh tế lm phát và tăng trưởng mi quc gia trên toàn cu , nhu cu v năng lượng ch gia tăng ch không có gim và dù nhiu k thut tân tiến được áp dung đ tránh l thuc vào du ha, thì du ha vn là ngun năng lượng ch yếu ca mi nn kinh tế. Do đó , v lâu v dài,  giá du ch có xu hung gia tăng ch không có gim.

Biu đ lên xung giá c ca du ha trong sut 40 năm tính t năm 1973 đã cho thy giá du đã tăng t 16 M kim mt thùng vào năm 1973 lên đến gn 50 M kim mt thùng vào năm 2013.  Còn nếu ly ct mc là năm 1994 tc là năm khi Hoa Kỳ bãi b cm vn cho Vit Nam thì giá du đã tăng gn 20 M kim mt thùng khiến li nhn du ha ca Vit Nam chiếm t 3% tng giá tr sn lương quc dân GDP vào năm 1994 lên gp đôi trên 6% vào năm 2013

Biu đ 3 : Biến chuyn giá du 1973-2015 ( US dollars / barrel )
bieu-3
Ghi chú : Gch đ trên là ch du mc năm Hoa K bi b cm vn đi vi Vit Nam
Tuy nhiên , nếu ch nhìn v tr giá du ha mà coi đây là ngun li duy nht mà “BY CH EM có th đem li cho nn kinh tế Vit Nam là hoàn toàn sai lm.

S hin din ca “BY CH EM ” là cơ hi rt tt đ Vit Nam canh tân cơ s h tng kinh tế t kho bãi , cng , k thut  , nhà máy lc du , các nhà máy sn xut các hóa cht trng yếu cho kinh tế quc gia, kiến thc qun lý. Đó là chưa k BY CH EM là ngun tài tr vô cùng ln cho Vit Nam gia tăng kh năng sn xut đin vi k thut tân tiến, mt nhu cu vô cùng quan trng cho mt xã hi đang phát trin.

Ch tính riêng công ty ExxonMobil mà thôi, mt khi lượng vn lên đến 20 t M kim đã được công ty này loan báo đu tư vào Vit Nam vào ngày 19 tháng Ba năm 2014 ti Hà Ni không phi đ mua du mà là đ xây nhà máy nhit đin s dung khí đt khái thác ti bin Đông. Ch vi 20 t M kim mà ExonMobil đã là công ty đng hàng th by v s vn đu tư ti Vit Nam thì rõ ràng , nếu tính s hin din đy đ ca “BY CH EM ,tc là s hin din ca mi tp đoàn du ha được  chính ph Hoa Kỳ  hu thun thì con s vn đu tư cho cơ s h tng cho Vit Nam t các công ty này s vượt qua xa tt c các công ty không thuc gii .BY CH EM !

Ước đoán s vn đu tư ca “BY CH EM ti Vit Nam  như sau:
1. Chevron: 7 t M kim cho hai nhà máy đin chy bng khí đt khai thác t BLOCK B t Cu Long Basin , trong đó có tính luôn c chi phí các ông dn khí t khơi vào đt lin có chiu dài lên đến 400 km. Chevron cũng được cho là s hu 42 % s du khai thác t Cu Long Basin theo các hp đng đã ký vi Cng Sn Hà Ni.

2. ExxonMobil : 20 t M kim cho hai nhà máy nhit đin ln t khí đt ti tnh Quãng Ngãi. Hp đng này khiến Vit Nam có cơ s h tng tân tiến , ci thin sc mnh kinh tế quc dân.

3. British Petroleum(BP) ” được cho là b ra 2 t M kim đ thăm dò Block 05-2 tai Nam Côn Sơn , có tin đn là b ca tháo chy vì b Trung Quc đe da và ly c là cn tin đ bi thung v rò r ( leak) du ti  Gulf of Mexico  nên bán mi asset  ti Vit Nam nhưng nay rõ ràng BP có c phn gn như mi d án ln nh v năng lượng ca Vit Nam.  H thng ng dn khí đt đang hot đng ti Vit Nam hu hết là do BP thi công , tr h thng ng dn ca Chevron .

4. Shell : Được cho là b ra gn 300 triu đ đu tư sn xut du cơ khí , hay còn gi là du máy hoc là nht máy. Tuy con s tin đu tư có v ít nhưng Vit Nam chưa h t lc ni v sn xut du nht cơ khí và cn Shell hin din đ canh tân k thut và cung ng cho nhu cu quan trng này ca xã hi

5. ConocoPhilipe : công ty du ha mi thành lp ca Hoa Kỳ , được cho là ln đng hàng th ba trên thế gii trong gii “BY CH EM ngày nay , nm 23.25% c phn block 15-1 , 36%  c phn block 15-2; và 16.3 % h thng Nam Côn Sơn ng dn du và khí đt ( Nam Con Son pipeline) .
ConocoPhilipecũng loan báo bán tháo b chy ra khi Vit Nam vì Trung Quc đe da năm 2012 , nhưng nay cũng quay tr li khi biết chính sách “nhìn v châu Á “ ca Obama được thi hành. Tng tr giá tài sn mà  ConocoPhillipe có Vit Nam có th lên đến 5 t M kim là ít nht

6. Korea National Oil Corporation (KNOC) : dù mang tiếng là ca Nam Hàn nhưng thc cht Chevron đng đàng  sau, theo chân Hoa Kỳ vào Vit Nam , nhn điu hành Block 11-2, tin rng s vn cơ s h tng ti Vit Nam lên đến khong 2 t M kim

7. Nippon Oil Exploration Limited and Teikoku Oil : xut thân t Nht có  35% c phn cho block 05-1 b và 05-1c. S vn h tng ti Vit Nam khong 4 t M kim
Thu nhp ngoi t t du ha , canh tân cơ s h tng năng lượng cho nn kinh tế quc dân như h thng  ng dn du hay khí đt , h thng nhà máy nhit đin , h thng nhà máy chưng ct du ( oil refinery ), nhà máy sn xut ng dn du và các thiết b liên quan , dàn khoan du , tàu ch du , phi trường  , công ăn vic làm  , k thut , vân vân là nhng quyn li kinh tế rt ln  mà gii “BY CH EM “s mang đến cho Vit Nam v lâu v dài, chưa k hu thun v an ninh quc phòng cho Vit Nam trước tham vng bành trướng ca Trung Quc.

V. Kết Lun:
“BY CH EM hay còn gi là Seven Sisters là tiếng lóng đ ch các tp đoàn du ha hàng đu thế gii, hu hết là được chính ph Hoa hu thun đng sau.

Các công ty du ha này đang ngày càng có mt nh hưởng chính tr sâu rng trong thung tng , lãnh đo ca Đng Cng Sn Vit Nam và s còn tiếp tc nh hung đến nn chính tr ca quc gia chúng ta trong tương lai sau khi cng sn xp đ

Vit Nam b lôi cun vào đ nh thế chiến cũng vì nhng căng thng v du ha xãy ra gia Nht Bn và Hoa K do s cm vn t Hoa Kỳ sao khi Nht Bn tn công  cng Hi Phòng ca Vit Nam thi Đông Dương thuc Pháp . Hai cuc chiến ti  Vit Nam sau 1945 điu có s can d âm thm ca gii “BY CH EM và là cơ hi tt đ gii BY CH EM tiến hành thăm dò tr lượng du ha và khí đt ti bin Đông . Cho nên, lch s ca Vit Nam tht s đã b nh hưởng bi gii ” BY CH EM mà các s gia cn tha nhn và đào sâu thêm

nh hưởng v kinh tế đi vi Vit Nam t gii “BY CH EM rt ln . S hin din ca  BY CH EM” ti Vit Nam s thúc đy Vit Nam canh tân cơ s h tng và đem đến mt tương lai thnh vượng hơn cho đt nước v đường dài.__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Popular Posts

Popular Posts

My Link