Saturday, February 23, 2013

Võ Nguyên Giáp chết "thật: hay "Chết giả"


Võ Nguyên Giáp mà có chết "thật: hay "Chết giả" thì cũng như nhau hết chả có ai còn tiếc gì đên 1 Tướng "thân bại oanh-liệt" nằm trên giường ngay đơ!!!!!!!

On Thu, Feb 21, 2013 at 2:05 PM, Thuy Huong wrote:

 
fw

 

 

 


 

 

 


 

  


 

 

  

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link